21. Id. Marosi Péter, alias „Szabó Tibi” jelentései: kettő és fél. Plusz egy…

Nem állíthatom, hogy id. Marosi Péter édesapám besúgója volt. Semmiképpen nem indokolt a birtokos szerkezet alkalmazása a kettejük közötti kapcsolat megnevezésére, mint ahogyan a „Bíró Ferenc”, vagy más fedőnevű ügynökökről sem mondhatjuk, hogy édesapám besúgói lettek volna, olyan értelemben, hogy kizárólag az ő személyére alapozták volna ebbéli tevékenységüket. Úgy tűnik, az ügynökök nem egyvalaki besúgói voltak, hanem erről-arról jelentettek, megbízatás, vagy saját ötlet alapján. Még édesapám egykori barátját, aki a „Péter János” fedőnevet választotta magának, és aki pénteken felkereste édesanyámat, még őt sem tekintem édesapám besúgójának, pedig lehet, hogy őt azért szervezték be annakidején, mert közel állt édesapámhoz.

Édesapám dossziéjában három olyan dokumentumot találtam, amelyik a „Szabó Tibi” fedőnévvel van ellátva, egy 1969-ből, egy 1973-ból, az utolsó pedig 1974-ből származik. A három közül kettő „teljes értékű” jelentés: egy kézírásos, egy pedig gépelt. A harmadik az úgynevezett „kivonat” (EXTRAS) műfajba tartozik. Ezt úgy kell érteni, hogy mivel a legtöbb feljegyzés több mindenkit érintett, némely esetben az egyes érintett személyekre vonatkozó kivonatokat készítettek belőlük, bizonyára az elemző munka megkönnyebbítéséért.

Az első jelentés: a Korunknál „egyik veszteség a másikat éri”

Az első jelentés egy véletlenszerű találkozást rögzít: „Szabó Tibi” 1969 augusztus 18-án együtt utazott édesapámmal a „Mamaia Expresszen” Bukarestbe. Édesapám egy folklórfesztiválra igyekezett (valószínűleg a Korunk „delegálta”, mert annakidején nem nyüzsiztek csak úgy maguktól az emberek Bukiba), „Szabó Tibi” pedig nem tudni, hova. „Szabó Tibi” a Korunkról érdeklődött, mire édesapám két esetről is beszámolt, mint írja, részletesen: egy olyan kollokvium leállításáról, ahova magyar egyetemistákat terveztek meghívni, és az 1969-es augusztusi ünnepi szám „tönkretételéről”, amelyikben „a magyar értelmiségi élet leltárját” kívánták elvégezni a korunkosok.

„Szabó Tibi” jelentése 1969 szeptemberéből:
Magyar fordításban:

403.

Informátor: Szabo Tibi
Oprea Florian kapitány
Az Író házában
1969. szeptember 2.

Jelentés

Augusztus 18-án éjjel a Mamaia Expresszen találkoztam Könczei Ádámmal, a Korunk propagandistájával [sic!]. Ő Bukarestben szállt fel a vonatra, ahova azért küldték, hogy egy sajtókonferencián vegyen részt, amit a folklórfesztivál alkalmával szerveztek.
Kérdésemre, hogy mi újság a Korunknál, Könczei azt válaszolta, hogy „siralmas” és még hozzátette: „egyik veszteség a másikat éri”.
Elmesélte elsősorban a Korunk kollokvium esetét, amelyiket utolsó pillanatban állítottak le. Részletesen beszámolt az előkészületekről, az előadókról, a meghívott fiatalokról (azokból az egyetemi központokból, ahol a legnagyobb érdeklődést mutatják a fiatalok a magyar nyelvű kultúra iránt). Az akció kudarcát Könczei Ádám azonban nagyon naív módon magyarázza. Ő azt állítja, hogy ____ tévedett. _____ az egész konferenciát, az egész akciót kizárólag a helyi újság főszerkesztőjével együtt készítette elő, _____vel. Neki nem volt elég közvetlen kapcsolata a megye főtitkárával, ____vel. Így az egész akció elesett, bizonyos félreértéseknek és sértéseknek köszönhetően – így gondolja Könczei Ádám. Még hozzátette, hogy ebben az évben már nem tartják meg az összejövetelt, amelyiket a jövő évre halasztanak.
Könczei Ádám szerint egy másik kudarc a Korunk ünnepi számának „tönkretétele”. A szerkesztőségnek szándékában állt, hogy az augusztus 23-i számnak szentelt számban elvégezzék a magyar értelmiségi élet leltárját, megállapítva ugyanakkor, hogy milyen „következő lépéseket” kell megtenni, melyek az azonnali feladatok ezen a területen. A szerkesztőség tíz (vagy annál is több) cikket kapott ebben a témában, de a felsőbb fórumok teljesen visszautasították a számot, úgyhogy augusztus elején új cikkeket kértek.
Kérdésemre, hogy hogyan reagál a folyóirat vezetősége, Könczei azt mondta, hogy ____-t annyira „letaglózta” mindkét eset, hogy nem cirkuszolt, hanem nyugodtan fogadta a tényeket. Elhatározták azonban, hogy ___ és ______ kihallgatást fognak kérni a felsőbb politikai fórumoknál, hogy felhívják ezek figyelmét, hogy a helyi vagy alsóbb adminisztratív szervek „elfogadthatatlanul szűken értelmezik” a pártvezetőség által meghirdetett elveket.
Kolozsvár, 1969. szeptember 2.]

Megjegyzés: Konczei Adam a nyomozott személyek adatbázisában szerepel.
Feladatok: Állapítsa meg, hogy mi K.A. pozíciója a politikai eseményekkel kacspolatban, a nemzeti kérdésben, hogy tervez-e ellenséges lépéseket, és kivel áll kapcsolatban az Utunknál.
Lépések: Jelentés a mappába.
Oprea kapitány

Román eredetiben:

403.

-1.-
Informator: Szabo Tibi
Cpt. Oprea Florian
Casa: Scriitorul
2 sept. 1969

În noaptea zilei de 18 august m-am întîlnit pe Expressul Mamaia cu Könczei Ádám, propadandistul revistei Korunk. El s-a suit în tren în Bucureşti, unde era trimis să participe la o conferinţă de presă, organizată cu ocazia festivalului de folclor.
La întrebarea mea, ce e nou la Korunk, Könczei mi-a răspuns că „jale”, şi a mai adaugat: „înfrîngeri după înfrîngeri.”
Pe de o parte mi-a povestit cazul „Colocviului Korunk”, oprit în ultimul moment. A vorbit detailat despre pregătirile, despre conferenţiari, despre tineretul învitat (din centrele universitare aceşti tineri maghiari care au cel mai mare interes pentru cultura în limba maghiară). Eşecul acţiunii

404
-2.-
îl explică însă Könczei Ádám în mod foarte naiv. El spune, că _____ a comis o greşeală. A pregătit toate [sic!] conferinţa, toate acţiunea numai cu sefredactorul ziarului local, cu _____. El ____ n-a avut destule contacte directe cu primsecretarul judeţului, cu _______. Astfel toate acţiunea a căzut datorită unor neînţelegeri şi datorită jignirii unora – aşa crede Könczei Ádám. El a mai adaugat, că anul acesta deja nu se ţine întrunirea, care rămîne amînat pentru anul viitor.
Un alt eşec suferit este după Könczei Ádám „distrugerea” numărului festiv al revistei Korunk. Redacţia a avut întenţia, ca în numărul consacrat zilei de 23 august să facă un „înventar” al vieţii intelectuale

405
-3.-
maghiare din România, desemnînd totodată „paşii următori”, sarcinile imediate pe acest tărîm. Redacţia a procurat zece (sau mai multe) articole pe aceasta temă, dar numărul a fost complet respins de forurile superioare, aşa, încît la începutul lunii august au fost cerute articole noi.
La întrebarea mea, cum reacţionează conducerea revistei, Könczei mi-a spus, că _____ era atît de „tare lovit” în amîndouă cazuri, încît nici n-a mai făcut scandaluri, ci a acceptat faptele în mod calm. S-a hotărit însă, că ______ şi ______ vor cere o audienţă la forurile politice superioare, pentru a atrage atenţia acestora, că forurile administrative locale sau inferioare

406.
-4.-
„înterpreatează în mod înadmisibil de îngust” principiile anunţate de conducerea de partid.
Cluj, la 2.IX.1969
Szabó Tibor

N.B. Konczei Adam este în baza de lucru.
Sarcini: Să stabilească poziţia lui K.A. în legătură cu evenimentele politice; pe tărîm naţional, dacă nu intenţionează ceva măsuri potrivnice, cu cine întreţine legături de la Utunk.
Măsuri: Nota la mapă
Cpt. Oprea

A második jelentés: se jó, se rossz…

Ez a kivonat a kedvenceim közé tartozik. „Szabó Tibi” nem mond édesapámról se jót, se rosszat. Ha minden jelentés ilyen volna… Hát persze, velem ellentétben Uţiu mester ebben az esetben nem volt megelégedve „Szabó Tibi” munkájával, és azt követelte, hogy a legközelebb az informátor tudakolja meg konkrétan, hogy mi az édesapám politikai álláspontja.

Szabó Tibi jelentése 1973 májusából:

Magyar fordításban:

Forrás „SZABO TIBI”
Uţiu Francisc hadnagy
130/0038 sz[ámú jelentés]
Dátum: 1973 május 29

JELENTÉS
(Kivonat)

KONCZEI ADAM, a Korunk folyóirat szerkesztője, nemigen jön az Utunk szerkesztőségébe. Gyakran látom az utcán, köszönünk egymásnak, de régóta nem állított meg semmilyen problémával. Nem hallottam róla se jót, se rosszat. Nem igen ír, az az érzésem, hogy megállapodottabb és nyugodtabb, mint néhány évvel ezelőtt.

Kolozsvár, 1973 május 29.

Megjegyzés: KONCZEI ADAM esetén személyi megfigyelési dosszién keresztül dolgozunk, mivel ismételten nacionalista ellenséges megnyilvánulásokat jeleztek vele kapcsolatban.
Az informátor azt a feladatot kapta, hogy szóba elegyedjen vele, azért, hogy a jelenlegi politikai pozícióját maradéktalanul és konkrétan megállapítsa.

Uţiu Francisc hadnagy]

Román eredetiben:

Sursa „SZABO TIBI”
Mr. Uţiu Francisc
Nr. 130/0038
Data: 29 mai 1973

NOTA INFORMATIVA
(Extras)

KONCZEI ADAM, redactor la revista Korunk, nu prea vine la redacţia Utunk, deseori îl văd pe sradă, ne salutăm dar nu m-a oprit cu nici o problemă de mult timp. N-am auzit despre el nici veşti bune nici rele. Nu pre scrie, am impresia că e mai aşezat şi liniştit, ca acum cîţiva ani.

Cluj, la 29 mai 1973

Szabo Tibi

N.L. KONCZEI ADAM este lucrat prin d.u.i. fiind semnalat cu repetate manifestări naţionalist duşmănoase.
Informatorul a primit sarcina să se antreneze în discuţii cu el pentru ai stabili poziţia politică prezentă în mod nemijlocit şi concret.

Mr. Uţiu Francisc

A harmadik jelentés: vélemények Kallós Zoltán letartóztatásáról

Kallós Zoltánt 1974 június 16-án letartóztatták. A harmadik jelentés arra vall, a szeku amolyan „közvéleménykutatásra” vetette be ügynökhálózatát, tudni akarta, hogy vélekednek erről az emberek. Valódi szándékuk Velea Eugen főhadnagy megjegyzéséből derül ki: meg akarták előzni és akadályozni azt, hogy valaki(k) beadványt szerkesszenek Kallós Zoltán felmentéséért, a szekus tiszt szerint irónikusan a „megmentéséért”.

Szabó Tibi jelentése 1974 júliusából:

Magyar fordításban:
302.
Konzei Személyi Megfigyelési Dossziéja

Forrás „SZABO TIBI”
130/100/ [számú jelentés] V[elea] E[ugen] 74.07.23 SZIGORÚAN TITKOS
3. példány

JELENTÉS

[KALLÓS Zoltán] letartóztatásával kapcsolatban az elmúlt hetekben háromféle kommentárt hallottam.
_________ megkérdezte, hogy [KALLÓS] esete akkora társadalmi veszélyt jelentett-e (ami a probléma erkölcsi vonatkozását érinti), hogy a hatóságok ezért nem vették figyelembe azt a szerepet, amelyet KALLOS a magyar folklorisztikában betöltött. [...]
A múlt héten meglátogatott Könczei A szerkesztő. Egy szerkesztőségi problémával jött, ami után azonban megkérdezte, hogy hallottam-e én is azt a hírt, ami szerint _______-t Budapesten is nacionalizmussal vádolták, és hogy igaz-e, hogy _______ szerkesztő Budapestről utolsó kolozsvári látogatása alkalmával kirohant volna _______ ellen.
Az én negatív válaszomra, ami szerint nem hallottam ezt a hírt, és nem is ismeretm ________-t, KONCZEI azt mondta, hogy ő nem tudja elhinni, hogy ________ ilyesmit állított volna, mert ő (KONCZEI) ismeri _______-t és tudja, mennyire óvatos a politikai kérdésekben. Amikor azt mondtam KONCZEInek, hogy kérdezze azokat, akik tudják, mit mondott _____ Kolozsváron, mivel találkoztak vele, KONCZEI elment a szerkesztőségből.

Kolozsvár, 1974 július 23. SZABO T.

Megjegyzés: A jelentett vonatkozásokat ellenőrizni. A jelzett személyek megfigyelésünk alatt állnak. Tudjuk meg, milyen más vonatkozásokban reagáltak KALLOS letartóztatására az Utunk szerkesztőségében, és ha valakik a jelzett személyek közül terveznek-e bujtogatást és akarnak-e indítványozni valamilyen beadvány szerkesztését KALLOS „megmentésére”. Az anyagot kihasználni a szóban forgó személyek nyomozásában.
Velea Eugen főhadnagy
NRD. [?] 1010/1692
Gépelte. E.G. 3 pédányban

Román eredetiben:

302.
D.U.I. Konzei

Sursa „SZABO TIBI”
130/100/VE 23.07.74 STRICT SERCRET
Ex. nr. 3.

NOTA INFORMATIVA

În legătură cu arestarea _________ am auzit săptămînile trecute trei feluri de comentarii.
_________ m-a întrebat, dacă cazul lui _______ a prezentat un pericol social atît de mare (în ce priveşte latura morală a problemei), încît oficialităţile n-au putut lua în considerare rolul lui KALLOS jucat în folcloristica maghiară. [...]
Săptămîna trecută m-a vizitat redactorul Könczei A. El a venit cu o problemă redacţională, după care m-a întrebat însă dacă am auzit şi eu zvonul încît ____ ar fi fost învinuit şi la B-pesta de naţionalism, şi dacă e adevărat, că red. _______ din B-pesta ar fi avut ieşiri la Cluj la ultima sa vizită – împotriva lui _____
La răspunsul meu negativ, că n-am auzit zvonul şi nici nu cunosc pe ________, KONCZEI mi-a spus, că el nu poate să închipuiască că ______ ar fi putut să spună aşa ceva, fiindcă el (KONCZEI) cunpaşte pe _______ şi ştie, cît de prudent e acela în probleme politice. Cînd am spus lui KONCZEI ca să întrebe pe aceştia, care ştiu, ce zicea _________ la Cluj, fiindcă s-au întîlnit cu el, KONCZEI a plecat din redacţie.

Cluj, la 23 iulie 1974. SZABO T.
N.O. Aspectele semnalate se verifică. Pers. Semnalate sînt în atenţia noastră. Să cunoaştem şi alte aspecte legat de reacţia produsă în urma reţinerii lui _______ dacă unii dintre cei semnalaţi caută să incite şi să inţieze întocmirea de memorii pentru „salvarea” lui _____ Se expl. la lucrarea celor în cauză.
Lt. maj. Velea Eugen
NRD.1010/1692
Dact. E.G. 3 ex

Egy ügynök, több fedőnév: Marosi Péter, „Szabó Tibi” és „Szentpéteri Károly”

Van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyiket mondjam? A rosszat. Az ügynökök időnként váltogatták a fedőnevüket. A jó hír az, hogy emiatt „fogynak” az ügynökök. Kevesebb az ügynök, mint a fedőnév. Amikor „Szabó Tibi” jelentéseit kihalásztam a többi közül, fellépett az „ezt már láttam valahol” effektus. Ha a szemem nem csal, mondom magamnak, „Szentpéteri Károly” jelentésének a szerzősége és kézírása megegyezik a „Szabó Tibiével”.

Tanmese a bürökratáról és a fantasztáról. A szépirodalom és a szekusdossziék egymásbajátszása

Ha jól értelmezem az iratokat, Marosi Péter 1974. július 23-án a századik jelentését írta Velea Eugen hadnagynak. Hogy a sorzámozás csak a „Szabó Tibi” fedőnévvel aláírt jelenetésekre vonatkozik, vagy korábbi, más fedőnéven írt jelentéseket is magába foglal, nem tudom. Hogyha helyes a meglátásom, Marosi Péter a „Szabó Tibi” fedőnév előtt a „Szentpéteri Károlyt” használta. Az 1968 december 30-án keltezett „Szenpéteri Károly” álnévvel ellátott jelentés érdekes példája a szépirodalom, a pletyka és a titkosszolgálati jelentés intertextuális összefüggéseire.

Egy karcolatról regél „Szenpéteri Károly” december 30-án Oprea Florin kapitánynak az „Újságíró” (Ziaristul) fedőnevű helyiségben. A „bürökrata” és a „fantaszta” történetét írta meg nemrégiben valaki, így a beszámoló, másképpen fogalmazva a realista és a köznevetségnek örvendő figurák sztoriját. A fantasztát édesapámról mintázták, mondja „Sz. K.”, azoknak a pletykáknak az alapján, amelyek szerint hárman is kidobták a házukból, mivel javaslataival magánlakásukon „zaklatta” őket. A karcolat konklúziója meglepő: „a fantaszta nevetséges, de mégis ő viszi előre a világot, és nem a bürökrata”.

Elképzelem – és ez teljes mértékben fikció -, hogyan csevegnek egy konyak mellett a frissen megjelent irodalmi munkákról, édesapámról, egyről-másról, két nap múlva kezdődik az új év, “boldog új évet szerkesztő elvtárs”, “boldog új évet kapitány elvtárs”…
És lehet, hogy csak úgy megnyugtatásképpen „Szentpéteri Károly” hozzáfűzi még: reméljük, K. Á. energiáit le fogja kötni a lapterjesztés, és ezt úgy érti, hogy akkor nem fog annyit kellemetlenkedni többet nekünk. Persze, lehet hogy mindez teljesen másképpen történt, mint ahogyan elképzelem. Akár absztinensek is lehettek.

Szentpéteri Károly jelentése 1968 decemberéből:Magyar fordításban:

431.
Forrás: Szentpeteri
Oprea Florin kapitány
Ház: Újságíró
968. XII. 30

Jelentés

Könczei Ádám folklorista sok tekintetben hasonlít ______-hez vagy ______hez: mindig kitűnő ötletei vannak a nemzeti kisebbségek kulturális intézményeinek a magalapítására, vagy újralétesítésére – csakhogy _______ és ________ többé-kevésbé rendelkeznek realitásérzékkel, míg Könczei Ádám egy fantaszta, akit mindenki kinevet. Mikor nemrég a Korunknál alkalmazták, mint lapterjesztőt, a kolozsvári szerkesztőségeken mindenki nevetett ezen. _______ megtalálta az emberét.
Nemrégiben _______ írt egy karcolatot, ahol egy “realista bürökrata kirakja a lakásából a “fantasztát”, aki örökké komolytalan javaslatokkal zaklatja. A karcolat szerint a fantaszta nevetséges, de mégis ő viszi előre a világot, és nem a bürökrata. A karcolat egy anekdotára épít: ______ egyszer kidobta a lakásáról Könczei Ádámot, aki késő éjjel különböző ötletekkel, javaslatokkal zavarta. Tudom, hogy egyszer _____ és _______ is kirakta a házából.
Reméljük, hogy a Korunk terjesztése el fogják vonni az energiáit, amit addig nem volt mit kezdenie.

Kolozsvár, 1968 XII. 30.
Szentpéteri Károly

Megjegyzés: Konczei Adam a nyomozott személyek adatbázisában szerepel, nacionalista álláspontjáért.
Feladatok: Beszélgessen K.A-al, és tudja meg, mit tervez nemzeti vonalon, milyen mértékben használja _______ álmainak megvalósításáért.
Lépések: Javaslatokat fogunk tenni, hogy Konczei Adam ellen operatív intézkedéseket indítsunk.
Oprea kapitány

Konczei személyiségjegyeit figyelembe véve Balogh Edgár könnyen használhatja a saját céljaira. Állapítsanak meg ebben az ügyben konkrét célokat és tegyenek javaslatokat.

Aláírás

Román eredetiben:

431.
Informator: Szentpeteri
Cpt. Oprea Florin
Casa: Ziaristul
30 XII 968.

Nota informativa

Folcloristul Könczei Ádám este asemănător în multe privinţe de oameni ca _____ sau _____: are totdeauna planuri grozave pentru înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii de cultură a minorităţiloir naţionale – numai că _______ şi _________ au într-o măsură mai mare sau mică simţul realităţii, pînă cînd Könczei Ádám a un fantast, de care rîde toate lumea. Cînd nu de mult a fost angajat la Korunk, ca funcţionar care se ocupă de difuzarea revistei, lumea a rîs în redacţiile clujene. _______ şi-a găsit omul său potrivit.
Nu de mult ________ a scris o schiţă, unde un birocrat „realist”

432.
-2.-
dă afară din locuinţa sa pe un „fantast”, care îl necăjeşte mereu cu propuneri neserioase. Schiţa spune, că fantastul e ridicol, dar totuşi el duce mai departe lumea şi nu birocratul. Schiţa s-a bazat pe o anecdotă: _______ a dat afară odată de la el pe Könczei Ádám, care îl deranja noapte tîrziu cu diferite idei, propuneri. Ştiu, că tot aşa l-a dat afară odată şi ____ şi _____.
Sperăm, că difuzarea revistei Korunk îl vor absorbi acuma energiile cu care pînă acum n-a avut ce să facă.
Cluj, la 30.XII.1968
Szentpéteri Károly

N.B. Konczei Adam este luat in baza de lucru, fiind cunoscut cu poziţii naţionaliste.
Sarcini: Să discute cu K.A. şi să stabilească planurile pe linie naţională, în ce măsură ____ îl foloseşte
43
pentru realizarea visurilor sale.
Măsuri: Vor fi făcute propuneri ptr. a se lua unele măsuri operative asupra lui Konczei Adam.
Cpt. Oprea

- Ţinind cont de trăsăturile de character a lui Konczei, Balogh l-ar putea folosi uşor în — sale. Stabiliţi obiective concrete în acest caz şi faceţi propuneri.
Semnătură indescifrabilă

3 válasz: “21. Id. Marosi Péter, alias „Szabó Tibi” jelentései: kettő és fél. Plusz egy…”

 1. stefano bottoni

  Gratulalok, Csilla, nagyon jo elemzes!
  A “nevvaltoztatassal” kapcsolatosan csak azt szeretnem hozzatenni, hogy ez a gyakorlat nem volt ismeretlen, hanem azt jelelenthette, hogy az adott ugynoknek kulonbozo idoszakokban mas-mas feladatkore lehetett, illetve maskeppen minositettek. Magyarorszagon peldaul egeszen bonyolult rendszert mukodtetett a BM III. Focsoportfonokseg:
  - tarsadalmi kapcsolat
  - ugynok
  - hivatalos kapcsolat (pl. parttitkar, dekan vagy rektor az egyetemen, foszerkezto vagy annak helyettese a sajtoban=
  - tmb: tarsadalmi megbizott (magasabb fokozatu, megbizhato ugynok)
  - tmt: titkos munkatars (a legmagasabb fokozatu ugynok, aki sajat halozatot is mukodtet, foleg kuldoldon)

  Nem kizart, hogy M. P. nevvaltozasa mogott “atminosites” allhatott (ahhoz, hogy ezt megallapitsuk egesz ugynoki palyajat kellene ismernunk), vagy az is, hogy az ugynokot mas osztalyok, csoportfonoksegek is hasznalhattak. Pl. egy magyar nemzetisegu ugynok eseteben, aki Magyarorszagra utazhatott, konnyen felmerulhet, hogy ot a DIE (a hirszerzes) is kezelesbe vehette – ekkor Magyarorszagon rendszerint mas fedonevet allitanak ki az illeto szamara.

  Barmilyen furcsanak hangzik, Romaniaban meg mindig “gyerekcipoben” jar az allambiztonsagi gepezet mindennapi mukodesenek kutatasa – foleg a Ceausescu-korszakban, tehat nagy szukseg van eredeti forrasokra es elemzesekre.

 2. I A

  Ennek az “Utiu mesternek” a neve valahonnan ismerosnek tunt. Egy aprocska eszrevetel, tudtommal a Mr azaz maior az nem hadnagyi hanem ornagyi rang, legalabbis tudtommal de megtortenhet hogy tevedjek.
  Rakerestem Google-ban a nevere :
  http://epa.oszk.hu/00300/00384/00042/449.html meg http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=2085
  Itt mint fohadnagy szerepel, de ez az 50-es evekben tortenik, attol meg a 60-as evek vegeig lehetett belole ornagy is de mellekes. A tenyeken nem valtoztat semmit.

 3. Boros Zoltán

  Kedves Csilla,
  Gratulálok, tarts ki! Ideje, hogy legalább a kolozsvári értelmiség szembe nézzen önmagával. Drukkolok neked, hogy ismert, ma fontos nevek előbukkanása ne bátortalanítson el. Most egyetlen vagy a régióban (!), aki az objektív magyar öntisztulást szorgalmazza! Történelmi feladatod van!

Válasz