22. Id. Márkos Albert, alias „Tóth Rudi” jelentése és a 64-es oldal

Kolozsvári ügynökök 1963-ban

Márkos Albert 1963 őszén keveredett édesapám ellenőrzési dossziéjába (dosar de verificare). Ez a dosszié egy új, átmeneti megfigyelési szakaszt jelentett édesapám életében, amelyik Ioan Creţu főhadnagy ajánlatára indult be és 6 hónapig tartott, 1963 szeptember 1-től 1964 március 1-ig. Édesapám addig már legalább két dossziét és két elbocsájtást tudott a háta mögött. A gyergyói tanári állásából 1957-ben rakták ki, a kolozsvári folklórintézetből pedig 1959-ben. Mintha a dosszié és a munkahely kapcsolt áru lett volna. Kétévi álláskeresés után 1962-ben édesapámat végül felvették a kolozsvári nyomdába korrektori állásba. Új munkahely, újabb dosszié.

A korabeli szeku megfontoltan járt el. A fokozatosság elvét követve előbb megbízható ügynököktől gyűjtögette az információkat, hogy lecsekkolja, érdemes-e elindítani egy újabb ellenőrzési dossziét. Az ügynökök által, elsősorban „Aczél” és „Both Pál” által beszállított adatok alapján, Ioan Creţu főhadnagy úgy döntött, feccölni fog az ügybe. Az ellenőrző megfigyelés 6 hónapja alatt a saját, és az Oprea Florian főhadnagy által Kolozsváron működtetett ügynökhálózatból további 7 személyt kérdeztek ki édesapámról, időrendi sorrenben a „Gyurca”, „Toth Rudi”, „M. Popescu”, „Pogaceanu”, „Tamas”, „Pall Ernest”, „Kovacs Peter” és „Peter Janos” fedőnevű ügynököket.

Lehet, hogy az ellenőrző megfigyelés szabályai megkövetelték, hogy több ügynököt is kipróbáljanak, alkalmasak-e az objektum hosszabb távú megfigyelésére, illetve, hogy megbizonyosodjanak róla, megéri-e a pénzét eléggé a megfigyelt személy. Ezutóbbit bizonyára szószerint is értethették. Ki tudja, költségvetési szempontból tudni akarták, megéri-e, hogy az objektum megfigyelésére újabb ügynököket vessenek be hosszú távon, illetve más költségesebb módszereket alkalmazzanak, mint például a levelezés lefoglalását, titkos és nyílt házkutatásokat, vagy az elkobzott szövegek fordíttatását és még ki tudja mit.

Az ellenőrző megfigyelés 6 hónapja alatt összegyűlt ügynöki jelentések alapján a szeku úgy döntött, megéri. 1964 február 27-én Pleşiţa Nicolae aláírta a rendeletet, amellyel a 3182-es ellenőrző dossziét átminősítették az 1930-as számú személyi megfigyelési dossziévá (DUI). A felsorolt ügynökök közül a jól bejáratott „Aczél”-on és „Both Pál”-on kívül a szeku egyelőre „Tamást” és az újonnan beszervezett „Péter Jánost” bízta meg édesapám további megfigyelésével.

Second-hand információ, mint inkrimináló bizonyiték

A CNSAS által Márkos Albertként beazonosított ”Tóth Rudi” fedőnevű ügynöktől 1963 október 24-én érdeklődött tartótisztje, Oprea Florian főhadnagy, édesapám felől. A jelentésben Márkos Albert régi, de nem túl közeli ismerősként beszél édesapámról, eléggé negatívan. Mivel édesapám sok évet töltött távol Kolozsvártól, valószínűleg tényleg ritkán találkoztak. Meglehet, Berci bácsi valóban idegenkedett édesapámtól, fogalmam sincs, hogy egy ügynöki jelentésből mennyire lehet az emberek érzelmeire következtetni. Azt sem tudom, mennyire érdekelték a szekusokat az érzelmek. Az viszont biztos, hogy „bizonyítékokra” volt szükségük. Berci bácsi emlékfoszlányai arról, hogy édesapám minden találkozásukkor „nemzeti kérdéseket” hozott szóba, jó kiegészítést nyertek egy kocsmai pletykával, amelyik egyébként igaztörténeten alapult. Édesapám nyomdai korrektorként valóban kijavította Iolanda Balasz sportoló családnevét „Balázs”-ra. Ezt a történetet adta elő édesapám egyik nyomdász kollégája a Pescăruş nevű bárban Berci bácsinak, aki aztán „Tóth Rudiként” továbbította azt a szekunak. Persze, ez a sztori közismert lehetett akkoriban.

A „TÓTH RUDI” FEDŐNEVŰ ÜGYNÖK JELENTÉSE

- Forrás: ”TOTH RUDI” 120
- A találkozáson résztvett
Lt. maj. OPREA FLORIAN. 2 példány.
- A találkozásra sor került
1963. X. 24., a ”Panaitescu” házban

JELENTÉS

A forrás KONCZEI ADAMMAL kapcsolatban a következőket jelenti:
Körülbelül 10 éve ismerem, de csak felületesen, anélkül, hogy baráti kapcsolatba kerültem volna vele. Alkalomszerűen többször találkoztam az illetővel, amikor is minden alkalommal nemzeti kérdéseket hozott szóba, mint például, hogy a magyar folklór nem kap annyi segítséget, mint amilyen mértékben a román, hogy őt azért üldözik és dobták ki többször a munkahelyéről, mert magyar, és hogy általában a magyarokkal és az intézményeikkel a pártvezetők és az Állam mostohán bánik. Az a benyomásom alakult ki róla, hogy egy minden szempontból konfúz ember, beleakad az apróságokba és nem hiszen, hogy egészen normális. Az illetőnek van egy nővére, aki egy GURATH BELA nevű vívóedzővel él házastársi viszonyban és akit állandóan látogat. Körülbelül három héttel ezelőtt a Pescăruş [Sirály] bárban találkoztam _____vel a Nyomdavállalattól, aki KONCZEY ADAMRÓL azt állította, hogy nacionalista elem. A továbbiakban elmondta, hogy az illetőnek a munkahelyén is vannak bizonyos nacionalista megnyilvánulásai mint BALASZ IOLANDA sportolónő nevének a [helyes]írása. Az illető nevével kapcsolatban [KONCZEI] a kezében a helyesírási szótárral érkezett, mutatván, hogy kell „helyesen” írni azt, az eredetitől eltérő módon. ______ még elmondta, hogy ha KONCZEY ADAM így folytatja, nem fog sok ideig a nyomdában maradni.

Kolozsvár, 1963. X. 24. TOTH RUDI

Megjegyzés: KONCZEY ADAMNAK, ellenőrző dossziéja van.
Feladatok: Az ügynök nem áll kapcsolatban az objektummal, csak alkalomszerűen és ritkán találkozik vele. A találkozások alkalmával tulajdonítson nagyobb figyelmet az objektumnak, hogy megállapíthassa, milyen nacionalista szövegek hangzanak el, és hogy az illetőnek milyen környezete van.
Lépések: BOTH PAL ügynök és ________nek az objektumra való irányítása.

(- Sursa: ”TOTH RUDI” 120
- La înîlnire a participat
Lt. maj. OPREA FLORIAN. 2 exemplare.
- Intîlnirea a avut loc în ziua
24.X.1963, Casa ”Panaitescu”

NOTA INFORMATIVA

Sursa vă informează în legătură cu KONCZEI ADAM, următoarele:
Il cunosc cam de vreo 10 ani dar numai superficial, fără să fiu în relații de prietenie. M-am întîlnit ocazional de mai multe ori cu aceasta cu care ocazie de fiecare dată ridica probleme naţionale ca faptul că folclorul maghiar nu este ajutat în măsura în care este ajutat cel romînesc, că el este persecutat și a fost dat afară de mai multe ori din serviciu pentru faptul că este maghiar și în general că atît maghiarii cît și instituțiile lor sînt privite în mod vitreg din partea conducătorilor de partid şi Stat. Mi-a făcut impresie că este un om confuz din toate punctele de vedere, se leagă de amănunte și nu cred, că este tocmai normal. Acesta are o soră care este căsătorită cu antrenorul de scrimă GURATH BELA pe care îi vizitează mereu. Cu circa trei săptămîni în urmă m-am întîlnit în braseria Pescăruş cu ______ de la Intreprinderea Poligrafică care referitor la KONCZEY ADAM mi-a spus că este un element naționalist. In continuare a spus că acesta are și la locul de muncă anumite manifestări naționaliste ca scrierea numelui sportivei BALASZ IOLANDA. Referitor la numele acestuia a venit cu dicţionarul ortografic în mînă arătînd cum trebuie scris ”corect” spre deosebire de original. ____ a mai spus că dacă KONCZEY ADAM continuă aşa nu o să mai fie mult timp în poligrafie.

Cluj, 24.X.1963. TOTH RUDI

N.B. KONCZEY ADAM, este lucrat prin dosar de verificare.
Sarcini: Agentul nu se găseşte în relații cu obiectivul se întîlnește doar ocazional și la întervale mari de timp. Va acorda mai mare atenție obiectivului cu ocazia întîlnirilor, în vederea stabilirii discuțiilor naționaliste purtate și a anturajului pe care el are.
Măsuri: Dirijarea ag. BOTH PAL și ________ pe lîngă obiectiv.)

A 64-es oldal

Ez az egyetlen TÓTH RUDI fedőnévvel ellátott jelentés édesapám általam ismert dossziéiban. Vagy az történt, hogy Márkos Albert valahogy kikerülte, hogy tovább jelentsen édesapámról, vagy az, hogy a szeku nem találta alkalmasnak a kettőjük kapcsolatát arra, hogy a megfigyelt-megfigyelő párosba helyezze őket. Mindenesetre a TÓTH RUDI név az édesapám 1930-as számú személyi megfigyelési dossziéjában utoljára a 64. oldalon fordul elő. A 64. oldal Creţu Ioan, időközben kapitánnyá avanzsált szekus tiszt 1965 szeptember 25-én keltezett, kézzel írott belső utasítása olyan kollegák számára, akiknek rajta kívül hozzáférhetőségük lehetett a dossziéhoz. Creţu Ioan arra figyelmezteti a szekus kollégákat, hogy a feljegyzésben felsorolt személyeket tilos kihallgatni a megnevezett okok miatt. MARKOS ADALBERT ezen a feljegyzésen VARGA IANOS és LASZLOFI ALADAR mellett úgy szerepel, mint volt ügynök.

CREȚU IOAN KAPITÁNY FELJEGYZÉSE

Belügyminisztérium Kolozs Tartományi Igazgatóság 64.

Jelentés

Jelen dossziéban nem lehet kihallgatni a lentebb felsorolt személyeket a következő okokból:
MARKOS ADALBERT szerveink volt ügynöke ”Toth Rudi”
DEUSCH MAGDA a B[alogh].E[dgár]. csoport-adatgyűjtés összekötője
LAZAR IOSIF a RKP tagja, mint alapszervezeti titkár
VARGA IANOS szerveink volt ügynöke, VINCZE fedőnévvel
LASZLOFI ALADAR szerveink volt ügynöke ”Tamas” fedőnévvel
FISCH RADU végleg Izraelbe távozott.

Kolozsvár 1965. XI. 25. Creţu I. Kapitány


(MAI Dir. Reg. Cluj 64.

- Notă -

În prezentul dosar nu pot să fie audiate persoanele pe care le menționez mai jos din următoarele motive:
MARKOS ADALBERT fost agent al organelor noastre ”Toth Rudi”
DEUSCH MAGDA apare ca legătură în acț. de grup B. E.
LAZAR IOSIF este membru PCR avînd funcția de secretar BOB.
VARGA IANOS fost agent al organelor noastre cu numele conspirativ VINCZE
LASZLOFI ALADAR fost agent al organelor noastre cu numele conspirativ ”Tamas”
FISCH RADU plecat definitiv în Izrael.

Cluj 25 XI 1965 Cpt. Creţu I.)

53 válasz: “22. Id. Márkos Albert, alias „Tóth Rudi” jelentése és a 64-es oldal”

 1. Gasparik

  Nem értem, ez a Laszlofi Aladar, Lászlóffy Aladár, a Kossuth-díjas költő?

 2. dagobert

  Miért csodálkozol? A K.-díj előtt valamivel L.A. a kolozsvári írószövetség párttitkára volt, nem tagadhatta meg a szolgálatot!
  Az viszont nem szép, hogy a -ffy-t is elvették tőle…

 3. Levan Sarvian

  Azonnal be kell zúzatni minden munkáját, őt magát pedig bebörtönözni, de előbb “GAZ, ÁRULÓ LATOR VAGYOK” táblával a nyakában közszemlére tenni. Bár az ilyennek úgyis mindegy, csak örvend, és nem szégyenkezik. El kell venni a díját, slussz-passz. Szilágyinak ki kell ásni a csontjait, és jól bebörtönözni azokat is, lehetőleg egyszerre több fegyintézetbe. És az ő munkáit is mind bezúzatni. És mindenkinek a munkáit bezúzatni, aki abban az időben írt, vagy rajzolt, vagy festett, vagy komponált.

 4. Könczei Csilla

  Nahát, nem árt egy kics humort belevinni ebbe az amúgy sötét témába, csak nehogy valaki komolyan vegye a szövegedet, „Levan”.

  Könczei Csilla

 5. Balázs Csaba

  Kiváncsi vagyok a Lászlóffy dossziéra, arra,hogy kiket jelentett.Miért?Azért,mert szüleimmel JÓ családi barátsági viszonyban voltak és vannak a mai napig.Többször jártunk az Aladár bátyám kolozsvári lakásán,apummal állandóan politizáltak,szidták a rezsimet,de nálunk emiatt nem kopogtatott a szeku.Nem részletezem ezeket a beszélgetéseket.Annyi bizonyos,hogy a Lászlóffyék házi vezetékes telefonja levolt hallgatva.Ezt ő egy telefonos rendes magyar embertől tudta meg és ismerőseit is figyelmeztette ezzel kapcsolatosan.Úgyhogy erről ennyit kedves Csilla!És nehogy azzal a tévhittel éljen,hogy csak az önök családját hurcolta meg a szeku. 1989 novemberében énmagam is 2 napot töltöttem a szeku székelyudvarhelyi irodáiban és 1981ben édesapámat,3 testvérét,anyum testvérét és több unokatestvéremet hallgatta ki és folyamatosan figyelte a szeku.
  Szerintem jobb ha a blogjában Erdély szépségeit reklámozná.A szekus/besugó vadászat számomra már antikvitás.De ha önt továbbra is ez izgatja…..

 6. Jámbor Ferencz

  Miért, ki más lenne, ha nem a mi dupla f-es aladárunk? (mától kisbetűvel, mint nemecseket) A Jánost is IANOS-nak írták szekusék.

 7. ButkaGergö

  Kedves Csaba, Erdély szépségeit rengetegen reklámozzák, a romantikus trianonosoktól a filantróp cserkészekig. A beszkennelt Hargita-tájkép helyett ez a napló olyan árnyékos oldalakra világit rá, amelyek tükrében megváltozik egy Lászlóffy vagy Xantus tipusú személyiség közmegitélése, a magyarórákon már nem idealizáljuk a költőt, nem tüntetjük fel lázadónak, satöbbi. Kár lenne az ilyen antikvitásokat kihagyni.

 8. Könczei Árpád

  Tisztelt Levan Sarvian,
  nem tudom, hogy ki vagy, (vagy ki ön), de ezek szerint nem vállalod az igazi neved. És szerinted le van szarva ez az egész. Hozzászólásod – véleményed szerint – bátor, “korszerű”, aktuális vélemény? Ha ma van még szólás és gondolat szabadság, akkor én nem vagyok veled, vagy önnel uram azonos véleményen. Szerintem ez nem humoros, hanem ízléstelen hozzászólás.
  Könczei Árpád

 9. bagitam

  Nem értek egyet Önnel kedves Csaba, ezen gennyes keléseket fel kell vágni, hogy kitisztulásuk után rendesen begyógyulhassanak. Ha ez nem történik meg fertőzni fogják a magyarságot. Tudom, hogy mindez fáj, de meg kellene végre tisztulni!

 10. csongi

  Borzasztó, borzasztó. Nem lehet elég sokszor elmondani: az életműből nem vesz el, és nem tesz hozzá. Se Szilágyinál. Se Lászlóffynál. Se másnál, akiről még ki fog derülni. Esendő mivoltuk nem irodalomtörténeti, sem irodalomelméleti kategória. Aki azt gondolja, hogy egy értelmiségi/művész ab ovo egy szent ember, mert művelt, mert ihletett, az rémesen naiv. A dosszáriáda nem az én harcom, nem az én generációmé, nem a nálam fiatalabbaké. Szinte 15. voltam a rendszerváltáskor: ha minden maradt volna a régiben mi lettünk volna az “új emberek”. Mi már 14. szülinapra ajándékba kaptuk a KISZ tagsági könyvecskét a párttól, nem kérdezték kérjük-e, nem kérdeztük: minek? Olyan ügyes kis komcsik lettünk volna, mint a pinty. Viszont van egy generáció, az enyémnél tapasztaltabb, amely másképp élte meg, más fogalmai voltak a rendszerről. Az ők joguk, kötelességük a tisztázás, tisztán látás. A meghurcoltatásuk okán. És amit K.CS. blogja által véghezvisz, az épp ezért bámulatos. És borzasztó.

 11. Nusi

  Levanon és Balázson is elcsodálkoztam, de nagyon. A Lászlóffy Alin már volt időm megdöbbenni sajnos. A humor ez esetben azért kényes, mert voltak akik szószerint börtönben sínylődtek, pusztultak az 50 -es, 60-as években. Másokat bezúztak, vagy nem közölhettek, vagy nem is gomdolhattak közlésre…
  A rendszer sokmindent megakadályozott, és ennek legkisebb részei, téglái a besugók voltak. Még mindig csak ezekről beszélhetünk, ezektől is csak részbeen.
  Ha pedig mindez már “antikvitás”, hát rövidesen nem fogjuk megérteni a REALITÁST! A dolgok mechanizmusára odafigyelni tanulságos, a közelmúltról nem tudomást venni buta baromság, sőt veszélyes.

 12. Polacsek Tamás

  Én nem hiszem, hogy azért mert valami “antikvitás”, nem kell foglalkoznunk vele. Ez a téma van akinek személyes múltja, másnak történelem, mégpedig egy igen fontos része erdélyi magyar történelmünknek. Dobjuk a szemétbe a történelemkönyveinket, mert ami bennük van már “antikvitás”? Szomorú, hogy ennyi idő után tudjuk meg az igazságot, de jobb későn mint soha. Szoval engem is “izgat” a téma, sőt növekvő érdeklődéssel várom az újabb bejegyzéseket.

 13. szt

  Polacsek Tamás megfogalmaz valamit: “Szoval engem is >>izgat>Sejthettem volna…

 14. szt

  elveszett a kommentem java része (11:34), kérlek, moderáld ki, és ezt is

 15. Szőcs Levente

  Borzasztó! Borzasztó, hogy ezek az emberek, egy olyan intézménynek dolgoztak, amely borzasztó dolgokat művelt. Lenne azért egy kérdésem: nem tudjátok véletlenül, miért nem ássák ki és ítélik életfogytiglanra Aquinói Szent Tamás vagy Pázmány Péter csontjait? Egy olyan szervezet, a katolikus egyház tagjai voltak ugyanis, amelynek egyik intézménye (azzá nyilvánította a IV. Lateráni zsinat 1215-ben) borzasztó dolgokat művelt nyolc évszázadon keresztül. Ráadásul az inkvizíció „filozófiája” ugyanaz volt, mint a Szekuritáté esetében: ha megbántad bűneidet, megúsztad egy szankcióval, ha nem, eltettek láb alól. Megmondom őszintén, hogy a máglya és a golyó között a végeredményt tekintve én nem látok különbséget. Csak azt akarom mondani, hogy meg kellene nézni, kinek és mit ártottak ezek az emberek.
  P.S. Levan Sarvian ötlete tényleg eredeti, s szerintem az érintettek sem fognak tiltakozni.

 16. Stefano Bottoni

  Aggasztónak tartom a dezinformációs vagy provokatív céllal elhelyezett bejegyzések növekedését a blogon. A témához visszaanyarodva:
  1) “Both Pál” ügynökkel magam is talákoztam Páskándi Géza megfigyelési dossziéjában. Az ügynök 1964-65 körül jó kapcsolatban van a börtönből nemrég szabadult P-val, olyannyíra, hogy kiadatlan kéziratait is megismerheti, azokról “tudosít”
  2) “Gyurca” minden bizonnyal az a “Gyurka János” fn. ügyök, aki már 1956-ban tudosít a Bolyai Egyetem magyar irodalom tanszékéről. Néhány fontosabb jelentést közzéadtuk az “Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság” című dokumentumkötetben.

 17. bij

  Az Emberi Piramis című sorozatban Bányai Péter elmesélt egy olyan esetet, másutt, a Transindexen is megírta (http://politika.transindex.ro/?cikk=4740), hogy a Szekuritáté olykor tényként kezelte a beszervezettséget olyan esetekben is, amikor ez nem történt meg. A blogbejegyzés nem reflektál ehhez hasonló esetekre. Nem vonom kétségbe az ügy relevanciáját, de nem túl kevés itt az információ? (Szerintem de.)

 18. csongi

  bij egy valóban érdekes részletre mutat rá, de sajnos ez már a kortárs média sajátossága: a transindex számára is első a szent nézettségi mutató, így azonnal főhelyre kerülhet a “sztori”, az már másodlagos, hogy mennyi a valóságtartalma.
  Igen, meg kellene nézni, kinek ártottak ezek az emberek. Erről szól a Könczei blog, nem? Szőcs Levente: ha ön jól élt és gondtalanul a múlt rendszer alatt, az nagyszerű. Viszont nem indok arra, hogy elvitassa az áldozatok jogát a tisztánlátáshoz.

 19. TAMÁS Gáspár Miklós

  Rettenetes, persze. Csak annyit teszek hozzá, hogy Lászlóffy Aladár (a számomra fontos időszakban a kolozsvári írószövetség párttitkára) igyekezett segíteni a “bajba kerülteken”. Kapcsolata az állambiztonsági szervekkel “nyílt” volt, ő fordította pl. az egyik szekus főtiszt detektívregényét – saját nevén. Amikor elpanaszoltam Lászlóffynak a zaklatásokat (kihallgatásokat, önkényes – egyébként max. 10 órát tartó – őrizetbe vételeket stb.), azt mondta, erre szó szerint emlékszem: “majd beszélek velük, füttyentsék vissza a vérebeiket”. Ez ugyan nem sikerült neki, de a kihallgatóm gúnyosan megjegyezte, hogy “közbenjártak értem”, s erre ő fütyül. De ezek szerint megtette.
  Pontosan tudom, hogy ez ma nem hangzik jól, de vegyétek tekintetbe, hogy sokan nem tettek semmit, sőt. Azt se kell elfelejteni, hogy Lászlóffy Aladár az akkori kulturális politikai küzdelmekben nem állt a rossz oldalon, soha nem volt “vonalas” vagy efféle.
  Mindez nem fölmentés, de szerintem árnyalnia kell a képet.
  Ez az igazság, disznóság lett volna el nem mondani.

 20. Marius Tabacu

  Most is állom azt, amit a Bíró Ferenc üggyel kapcsolatosan írtam: az elmúlt 18 év elégendő idő volt, hogy mindenki beismerje tévelyedéseit. Könczei Csilla következetesen nyilvánosságra hozza mindazt, amire az édesapja dossziéjában rábukkan. De ez esetben nincs egyetlen jelentés sem, amely Lászlóffy Aladárt megbélyegezné. Ezzel szemben a Transidexben megjelent cikket – és főleg annak a címe – elhamarkodottnak, sőt felületesnek tartom. Két dologra emlékszem ezzel kapcsolatosan. Fiatalkoromban is a leszekusozás mámorában éltünk: aligha volt valaki, akiről ne röppent volna fel e vád. Többször próbáltam tiltakozni ez ellen, és a vége az lett, hogy engem is kezdtek gyanítani ezzel, mivel mi más okom lett volna védelmembe venni őket, mint a saját titkolt bűnöm. Kénytelen voltam hát abbahagyni, és pusztán arra szorítkozni, amit tehettem, mármint hogy soha senkiről ne állítsak ilyeneket. Tudom, ez édes kevés volt, de mi mást tehettem.
  A másik emlékem sokkal kézzelfoghatóbb. 1980-ban aláírásokat gyűjtöttünk Ion Lancran Cuvint despre Transilvania, nyíltan sovén, gyűlölködő könyv ellen. Szőcs Gézával kerestünk fel egy pár, számunkra megbízhatónak vélt értelmiségit. Talán meg fogom írni valamikor sokak reakcióját, érvét, amivel útnak eresztettek, vagy egyszerűen aláírták. Lászlóffy Aladár volt egyike azoknak, akik előbb aláírtak a tiltakozó szöveget, és csak azután tettek egy pár helyénvaló megjegyzést. Bűn lenne részemről elhallgatni ezt a több mint korrekt magatartást. A többi mindenkinek lelkiismereti ügye.

 21. Pop Arnold

  Nem tudom mennyire lehetett fontos ember a megboldogult apuka, de mindha fél Erdély értelmisége róla jelentett volna a Securitáténál. Miért ez a nagy nyilvánosságra hozás pellengérre állítás nem értem. Bosszú? Elégtétel? Nekem nem szimpatikus.

 22. Gasparik

  Ma jelent meg marosvásárhelyen a Népújságban, az alábbi cikk? Véletlen? A hír, miszerint L.A. “bedolgozó” lett volna, sehol!

  A költô íróasztala
  Lászlóffy Aladárnak ítélték a Napút-díjat. A díjat 2007-ben alapította a Cédrus Mûvészeti Alapítvány. A Kossuth-díjas kolozsvári költô, író, mûfordító elsôként részesült az elismerésben. Szondi György, a Napút címû folyóirat fôszerkesztôje, a díjat odaítélô háromtagú kuratórium elnöke szerint egyértelmû döntés volt, hogy Lászlóffy Aladár kapja a Napút- érem és a Napút-levél alkotta elismerést. Az érem Tóth Sándor, az oklevél Mészáros Róza munkája. Az elismerést minden évben annak a magyar írónak, mûvésznek vagy tudósnak ítéli oda az alapítvány, “aki – a Napút folyóirat ars poeticáját vallva – érett életmûvével bizonyította a nyitottságra törekvést, a szellemi tisztességet, aki emberi és alkotói hitelével irányt mutat”. A kiírás évében a díj 150.000 forintos pénzjutalommal járt. * Lászlóffy Aladár az odaítélés minden feltételének – nyitottság, más iránti fogékonyság, alkotói tisztesség és érett mûvészet – megfelelt. A költô az indulás, 1999 óta a lap konzulense, tavaly óta pedig Innen nézek szerte szét címmel saját rovata jelenik meg. * A díjat ezentúl minden évben szeptember 23-án adják át. (Az idei díjazott nem tartózkodott Budapesten ezen a napon, így szeptember 23-án távollétében tartották meg Széles Klára róla szóló monográfiájának ünnepélyes bemutatóját, a Napút-díjat pedig 2007. december 27-én vette át a költô.) * A Napút címû folyóirat a 2007-es év kilencedik számát az idén hetvenéves alkotónak szentelte; a folyóirat összeállításában verssel, tanulmánnyal, emlékfelidézéssel 32 alkotó köszönti az ünnepeltet. Többek között Csoóri Sándor, Gergely Ágnes, Görömbei András, Szôcs Géza, Kalász Márton, Zalán Tibor, Csiki László, Tornai József, Turczi István, Kabdebó Lóránt, Kántor Lajos és Ágh István mûve olvasható a lapban – sorolta. * Lászlóffy Aladár Kossuth- és József Attila-díjas romániai magyar költô, író. 1959-ben a kolozsvári egyetemen magyar nyelv és irodalom szakot végzett. 1960-61-ben az Állami Könyvkiadó szerkesztôje, 1962-69-ben a Napsugár címû gyereklap munkatársa, 1970-ben a Dacia Könyvkiadó fôszerkesztôje volt. 1970-tôl az Elôre tudósítója, 1989-tôl a Helikon szerkesztôje. Munkásságát számos díjjal jutalmazták: Graves-díj (1988), József Attila-díj (1991), Kortárs Díj (1993), Déry Tibor- jutalom (1993), Berzsenyi-díj (1994), Ady Endre-díj (1995), Kossuth-díj (1998), Magyar Mûvészetért Díj (2005). * Fô mûvei között található a Hangok a tereken (1962), A levelek vándorlása (1965), a Héphaisztosz (1969), A hetvenes évek (1970), Az ólomkatona hadifogsága (1975), a Szövegek szövetsége (1988), a Házsongárd (1989), a Botrány Gordiuszban (1994) és a Csudaóra (2000). * Mit látsz egy íróasztalon? Egy olyanfajta íróasztalon, mint amilyen Lászlóffy Aladáré? Többek közt “tükröt” is. Tükröt önmagadról, a világról, a világodról. A világról: mint történelemrôl, mint a történelem állandó tanulságairól és tanulságtalanságairól. Az állandó csatáról, hogy az elôbbi legyen a gyôztes. Állandó ütközet, akkor is, ha nem bunkó, ágyú vagy karabély, atombomba a fegyver, hanem csupán egy toll. Az íróasztalánál feszülten gondolkodó tudja és átéli, hogy “…az igazi történelem a sejtjeinkbe, a reflexeinkbe ivódott emlékezés; nem könyvbôl tanuljuk, hanem a vérünkbe köti valami titkos hemoglobin.” * Lászlóffy Aladár íróasztalán (mint minden valódi felelôs alkotó ember szellemi mûhelyében), “az ember” maga a “csatatér”, az ember, mint “egy nevetségesen vékony agykéreg”. Az ember, aki maga “a természet emberré formált darabja”, s aki igazán csodálja ezt a történelmi csodát. S aki azt is tudja, hogy “ezt a kiküzdött csodát nem lehet birtokolni, csak újra kiküzdeni, mindennap, minden órában, minden másodpercben” . Aki tudja, hogy minden “tett, a legbanálisabb is, döntés és választás ebben a harcban, s minden döntésünk a Neander-völgyig visszamenôleg igazolja a csodát vagy a csoda kudarcát, az emberséget vagy az embertelenséget. (Széles Klára, Helikon, 2007. szeptember 25.)

 23. G. Ildiko

  “Nem is ház, csak ablakok.” Vád sehol, csak felmentés: Népújság-színvonal.

 24. Balázs Csaba

  1. Maximális tiszteletem Marius Tabacu nak!
  2. Nusi kedves! Én ön helyett megvállogatnám a szavaimat … és ha már személyeskedik,akkor kedveskedjen felvállalni a teljes nevét.
  3. Folyatassák ha önöket ez izgatja ,én csak megdöbbenésemet szerettem volna kifejezni, de látom kevesen vagyunk így ezzel. A többség égetne,tiporna,zúzna . Köszönöm, de nem ilyen “elit” társaságra vágyom…

 25. szemmel

  Kedves Levi,
  zseniális a párhuzamod az inkvizícióval! És senki sem reagálta le. Vannak az érintettek, akik nem tudnak kilépni a traumatikus körből, és vagyunk mi, akik már nem kaptuk kézbe 14 éves szülinapunkra a KISZ-könyvecskét, ezért látjuk a dolog kicsinyes/humoros oldalát is, tudunk gondolkozni is a dolgokról.
  Amikor valaki borzadva mesélte Sziszt, vontam egyet a vállamon. Nem értettem, hol itt a probléma. Nekem ő a csúcs, a szövegei által. Ezen már nem változtat semmi. Tudok rosszabbat is róla a szekuskodásnál. Nekem többet mond az, amit titkárnőként saját szememmel láthattam: az egyetemi naplóban nincsen lezárva, amikor mindenki más, Szilágyi Júlia, Tibád Levente le van. A szekuskodás nem volt balzsamír semmire. Akkor kicsit utánaszámoltam: hány éves is volt Szisz a beszervezése idején? 18? Nézzünk magunkba: el tudjuk-e egyáltalán képzelni 18 éves kori önmagunkat. Azt ahogy a mai meglátásunkhoz képest akkor értettük a világot?
  Nekünk (egyeseknek) ez az egész olyan szenzáció, mint egy másik rétegnek a hollywoodi sztárok intrikái, vagy Băsescu hálószobatitkai. A botrányt az élteti, hogy megvan a maga szomjas közönsége, amely kényesen ügyel a maga szennyesére, de boldog, ha a másét kiteregetve látja.
  Miért nem arról beszélünk inkább, hogy a BBTE mekkora maffia (hogy egy példát mondjak a sok közül), hogy az erdélyi magyar kultúrában jelenleg milyen basák fojtják el az ígéretes fiatalabbakat és a szakszerű törekvéseket? Mert sokkal könnyebb a múltban turkálni, mégha egyes szereplők jelenleg is élnek. Mivel engem jobban érint, jobban is borzaszt látnom azt, hogy milyen emberi játszmáknak van kiszolgáltatva az életem, az életünk.
  Szekus ügyben a Szomszédnéni mellé sorakozom fel: paródiájukkal a lényegre mutattak rá.

  Ui.: Elnézést kérek az érintettektől. Minden bizonnyal sértettem őket. De ez generációs kérdés is.

 26. Kenéz Ferenc

  „A hadnagy egyre idegesebb lett, elkezdett keménykedni, hogy ez nem így van, amit ő kér, azt megtenni nekem kutyakötelességem, különben őt a város polgármestere (?) bízta meg ezzel a feladattal, ésatöbbi, ésatöbbi. A beszélgetés azzal zárult, hogy írásba kellett adnom: a feladatot visszautasítottam. Természetesen a találkozás teljes titokban tartását kérte. Ezzel váltunk el, ő mogorva volt, én – lelkemben – felszabadult. Telefonon hiába próbáltam beszélni a feleségemmel, talán már egy óra is eltelt hazaérkezésem után, hogy ismét “ élt “ a lakástelefonunk. Pár napi töprengés után eldöntöttem: erről be kell számolnom, ezt kell mondanom valakinek. De kinek merjem elmondani, aki nem tekinti provokációnak, akinek súlya van a közéletben, akinek tudnia kell erről, s akiben feltétlenül megbízom? S akihez, persze, emberileg állok annyira közel, hogy ilyesmivel megkereshetem? Így kerestem meg az írószövetség párttitkárát, aki akkoriban a köztiszteletben álló, mai Kossuth-díjas költő, Lászlóffy Aladár volt. Figyelmesen végighallgatta szavaimat, majd azt a megdöbbentő kijelentést tette: „Gondold csak meg, Ferike, ha te is sorra kerültél, mennyien vannak már előtted!” … Velea elvtárssal sem aztán, sem az óta többet nem találkoztam. Aladár később egyszer-kétszer csendben még rákérdezett: „Mi újság, Ferike? Nem jelentkeztek?” Az ijedtség multán néhány ismerősömmel azért közöltem a történteket. Csak, hogy legyenek felkészülve. Nem tudtam, hogy egyiküknek-másikuknak későn szólok. Ők ugyanis már túl voltak rajta, csak éppen nem szóltak róla.”

  (Kenéz Ferenc: Vers és környéke 10., részlet,
  megjelent a Székelyföld folyóirat 2006. decemberi számában)

  Kedves Barátaim, én e mellett a Lászlóffy Aladár mellett teszem le a voksom! Tisztelettel: KF

 27. Márta

  Tényleg ilyen ostobák vagytok, hogy Lászlóffy Aladárból csak az esetleges szekus múltja érdekel benneteket, ti nagynevű ifjoncok és nem ifjoncok? Inkább üljetek le, és olvassátok, őt is meg Szilágyit is. Milyen jogon ítélkeztek, vagy vésztörvényszék KÖnczei asszonyság blogja? Vagy csak a sértettség teszi ilyenné? Még csak itt tartotok?

 28. ifj. Toró Tibor

  Szöget ütött a fejemben a “LASZLOFI ALADAR fost agent al organelor noastre cu numele conspirativ ”Tamas”” üggyel kapcsolatban valami.

  Édesapám – Toró T. Tibor – dossziéját vizsgálva, amennyiben emlékezetem nem csal, nem akadtam egyszer sem olyan esetre, hogy a sekus tiszt hivatkozzon az ügynök nevére és fedőnevére is. Sőt általában csak a fedőnévre hivatkoztak. Továbbá logikátlannak tűnik, hogy mindkét név megjelenjen, hiszen ezzel a fedőnév szükségtelenné válik.

  Ugyanakkor, nem kellett volna a név – a többi névhez hasonlóan – kihúzva megjelenjen, addig amíg a CNSAS hivatalosan dekonspirálja Tamas ügynököt?

  Egy másik gondolat, nagytatámtól tudom, hogy Lászlóffy Aladár valamikor a hatvanas években párttitkár volt. Egybeesik-e a két periódus – látom egy későbbi bejegyzés Tamas ügynök jelentéseit tárgyalja. Mert ha igen, akkor nem valószinű, hogy egy és ügyanazon személyről beszélünk.

 29. Könczei Csilla

  Szia, Tibi,

  valóban, az én tapasztalataim szerint is az ügynököket általában a fedőnevükkel emlegetik a dossziékban. Az általam közölt irat egy belső utasítás, amelyik benne maradt a dossziéban, valószínűleg azért, mert – legalábbis úgy tűnik – ez a dosszié teljes (azaz nem “fésült”). Ha majd lesz időd elolvasni a következő bejegyzést, láthatod, hogy mégegyszer felbukkan a “Tamas” fedőnév beazonosítása.

  Hogy miért nem húzták ki, mielőtt nekem megmutatták volna? Az egyik CNSAS-ban dolgozó asszisztens szóbeli közlése szerint csak az iratokban szereplő nem közvetlenül érintett civil személyek nevét kell kihúzni. Hogy az ügynökök ebből a szempontból milyen kategóriába tartoznak (azaz, hogy a CNSAS-nak védenie kell-e a valódi identitásukat), kérdés. Lehet, hogy az, aki ezzel a dossziéval dolgozott, úgy döntött, ilyen kontextusban nem kell kihúzni a valós neveket. Meg kellene kérdezni a CNSAS-t.
  (Egyébként a nevek kihúzása nagyon következetlenül történik, sok példa van rá, hogy ugyanabban a dokumentumban hol kihúzzák, hol benne hagyják a valós neveket.)

  Azt nem tudom, hogy Lászlóffy Aladár mikor lett párttitkár. Nem tudod, hol lehetne ennek utánanézni?

  Szeretettel üdvözöllek, Csilla

 30. Tolna Éva

  Tisztelt Urak és Elvtársak!

  Megszólításommal igyekszem a hozzászólók hangneméhez igazodni.
  Néhány dolgot, mint Könczei Ádám felesége (27 évig) én is szeretnék tisztázni, illetve megvilágítani:
  - ha Könczei Ádám olyan jelentéktelen személy lett volna, mint ahogyan azt egyik-másik hozzászóló kijelenti, miért kellett őt annyit jelenteni? (Megfigyelési dossziéja több mint 1000 oldal!)
  - miért jelentették tanárkollegák, nyomdai-, szerkesztőségbeli munkatársak, barátok, illetve barátoknak hitt „jóakarói”?
  Íme a válasz! Igen, bűnös volt, nagy volt az ő bűne! Évtizedeken keresztül kilincselt, interpellált – szóban és írásban –, küzdött a magyar nyelvű óvodák és iskolák ügyéért. Legtöbbször egyedül! Az akkori jelentős közéleti személységeink, azok, akik fontos tisztségeket töltöttek be, „őrültnek” nevezték, ezért ahelyett, hogy segítették volna, inkább gátolták ez irányú tevékenységét. De ő nem hátrált meg, pedig tudta, hogy mindezt a saját munkája rovására teszi.
  Hányan ismerik Önök közül hátrahagyott, kéziratban maradt hagyatékát? Neki fontosabb volt a köz ügye, minthogy behódolva a hatalomnak, elfogadják kéziratait. „De, ha feltámadna, s eljönne…”, ő ma sem a szobányi kézirat rendezésével törődne elsősorban, hanem azokkal az esetleges óvodai és iskolai fehérfoltokkal, amit rövid életében nem tudott betölteni.
  Nagy volt az Ő bűne, bocsánatos bűn! Családja is bőven megszenvedte. Tisztelt Hozzászólók! Emlékeznek-e olyan napra az életükből, amikor négytagú családjuknak egy fél kiló szőlő volt a vacsorája? De a magyar nyelvű óvoda újra indult a Donát negyedben. A Zeneiskolában is megmaradt a kilencedikes magyar osztály. Sőt az ő közbenjárására Báznán is lett az iskolának magyar tagozata. És még sorolhatnám.
  Mert hogyan nevelhettünk volna magyar anyanyelvű olvasóközönséget, ha nincs iskolánk? Minden tiszteletem az íróké és a költőké. Huszonhat iskolában taníthattam, szeretethettem meg a hazai magyar irodalom jeles képviselőit. Huszonhat iskolában! Büntetésből? Könczei Ádám felesége voltam. Köszönöm neki e felemelő büntetést.
  Ez a „soviniszta”, „nacionalista”, „összeférhetetlen” magányos farkas nem hátrált meg, pedig biztosan tudta, hogy el akarják veszejteni, mert mások helyett ki merte mondani a kimondhatatlant.
  Immár 25 éve jár az égi lejtőn és szomorúan szemléli, mi folyik körülötte. Sajnállak benneteket, gondolja, hogy még ma sem meritek kimondani az igazságot…

  Tolna Éva

 31. Szilvi

  sokan küldik most az embert az Életműhöz. Szabó István: Mefisztó filmje is ilyesmiről szól. Nem fontos, csak a MŰ. Örök kérdés, recept pedig nincs. Teljes feloldozás sincs. A képet árnyalni kell, ehhez viszont nagy szükség lenne az érintett megszólalására. A hallgatás is kommunikál! Hogy Lászlóffynak mennyire fontos a múltja elolvasható a Háromszékben, http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=4045

  Kiderül, hogy nagyon fontos az ötvenes évekbeli szerepe:

  ” A ,,marxista szemináriumokon” a mi évfolyamunkon ezek szerint már úgy ’54-ben elkezdődött ,,ötvenhat”, amikor Páskándi Géza, Kovács Julcsa, Kántor Lajoska meg Lászlóffy Alika olyan hülyeségeket mert keresztkérdésként bevetni, hogy a tanszemélyzetnek felakadt a szeme, lévén tapasztaltabb és jobban tudatában a következményeknek. A ,,következmények” mégis csak a pesti utcán léptek fel igazán az életemben (s a naplómban, mely nyilván ’89 után sem ,,szabadult” életünk, ifjúságunk egész fogoly-levéltárával egyetemben a Big Brother átkeresztelt intézményéből), azokban a hetekben, amikor rohanva és hasra vágódva ismerhettem meg Budapestet, élő és mozgó célpontként gondolhattam ki s vethettem papírra azokat az ügyetlenkedő verseket, melyek láttán Bányai főhadnagy elvtárs kimutatott a szürkületben a novemberi fákra, mondván: Reggelre ott fogsz lógni, fiam.”

  Magyarán, a művész alapvetően másként magyarázza azt az időt, amiről nemrégiben más dokumentumok jelentek meg. Meg kellene szólalnia. Ki hamar szól, kétszer szól!

 32. Stefano Bottoni

  Teljesen egyetértek Tolna Éva hozzászólásával. Én is sok ismeretlen “nacioalistával” találkoztam a levéltárban, akiket barátok, kollegák, rokonok, szomszédok súgnak be – csupa jóindulatból persze…
  Látom, hogy egyesek nemzedéki ügynek állítják be a vitát. Szerintem másról, többről van szó. Blogjában Csilla arra tesz kísérletet, hogy a román kommunista rendszer mindennapi működését tárja fel – nemzetiségi vonatkozásban.
  Toró Tibi kérdésére válaszolva, a tényknél maradva: többször fordul elő az állambiztonsági iratokban, hogy maga a szerv “dekonspirálja” az ügynököt (ha jól emlékeztek, ez történt Szisz esetében is – lásd a http://www.helikon.ro oldalán olvasható teljes dokumentációt). Ha jól emlékeztek, 2005-ben megjelent a Transindex-ben egy cikk, amelyben egy állambiztonsági iratra hivatkozva Gálfalvi Zsoltról feltételezték, hogy 1964 előtt “a fost agent organele noastre” – később “őszintetlenség” miatt zárták volna ki a hálózatból. Ebben az esetben fedőnév sem szerepelt, csupán az éríntett polgári neve. Egy utolsó adalék-magyarázat: a kommunista rendszerek egyik sajátossága a nomenklatúra, a “hivatalos kapcsolatok” folyamatos éríntkezése az állambiztonsági szervekkel. Magyarországon pl. nem csak ügynökök és párttitkárok vannak, hanem TMB-k (társadalmi megbízottak – magasabb fokozatú ügyökök), TM-k (titkos munkatársak), illetve a már említett HK-t (hivatalos kapcsolatok). Noha Romániában még nem tudtuk rekonstruálni a Securitate által működtetett hálóatok belső tagoltságát, teljesen logikus, hogy a volt “Tamas” karrjerje pártvonalon, tehát társadalmi szinten folytatódik. Ő – mint minden főszerkesztő iskola igazgató vagy aligazgató, stb. stb. – az adott intézményért, csoportért felelős elhárító tiszt hivatalos kapcsolata. Ez nem bűn…azonban így működik egy kemény diktatúra. Célunk nem az öncélú bírálat, hanem a racionális megértés.

 33. OnlineBuyTRAMADOLcheap

  http://www.newrxforum08.kokoom.com/buy-cheapest-tramadol-now.html
  [url=http://www.newrxforum08.kokoom.com/what-is-tramadol.html]BUY CHEAP DRUGS..!! TRAMADOL 180 tabs $99.75 – Drugs.MD Trusted ONLINE Since 2003..!![/url] – CHEAP TRAMADOL fedex overnight >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  [b][u]TRAMADOL CHEAP >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!![/b][/u]
  [url=http://www.newrxforum08.kokoom.com/buy-tramadol.html]TRAMADOL more addicting than vicodin[/url] – CHEAP TRAMADOL fedex overnight
  [b][u]BUY CHEAP DRUGS ONLINE…!!! TRAMADOL 50mg 180 Tablets $99..!![/b][/u]
  [url=http://www.newrxforum08.kokoom.com/tramadol-in-uk.html]BUY CHEAP TRAMADOL ONLINE inurl:nc.indymedia TRAMADOL[/url] – drug use TRAMADOL
  TRAMADOL…!!! Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  ONLINE PHARMACY…@..!! TRAMADOL (Ultram) For Less !
  BUY CHEAP TRAMADOL..! Free Shipping on TRAMADOL ORDERs..!!
  ORDER TRAMADOL ONLINE..!! Your Reliable ONLINE Pharmacy..!!
  BUY CHEAP DRUGS..!! TRAMADOL 180 tabs $99.75 – Drugs.MD Trusted ONLINE Since 2003..!!
  CHEAP DRUGS ONLINE…!!! $99.75 TRAMADOL 50mg 180s Best Value..!!
  ONLINE PHARMACY…!!! BUY TRAMADOL 50mg x 90tabs for ONLY $71.95 !
  BUY CHEAP DRUGS ONLINE…!!! TRAMADOL 50mg 180 Tablets $99..!!
  VERY CHEAP DRUGS…!!! BUY TRAMADOL 50mg (180 Tablets $99.95) ..!!
  BUY CHEAPEST TRAMADOL ONLINE..!! SUPER DISCOUNTS and FREE PRESCRIPTIONS!!
  BUY TRAMADOL / Ultram – 100 for $45! WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  NO PRESCRIPTION..!! CHEAPEST BUY TRAMADOL 120 tbs $85, Free Fedex Shipping!
  BUY TRAMADOL WITHOUT PRESCRIPTION..!! Save on TRAMADOL 120 tabs $85.00, FREE FedEx shipping..!!
  FREE SHIPPING TRAMADOL..!! TRAMADOL as low as $45, Secure ORDERing..!!
  CHEAPEST ONLINE TRAMADOL 50mg 180 Tablets $99..!!
  ONLINE CHEAPEST BUY TRAMADOL ONLINE 50mg 180 ct. $108..!!
  WITHOUT PRESCRIPTION CHEAPEST BUY TRAMADOL/Ultram (Ultracet) ONLINE..!!
  ONLINE TRAMADOL – BUY ONLINE Now! CHEAP TRAMADOL Pharmacy. ..!!
  CHEAPEST TRAMADOL..!! Best Prices on TRAMADOL ..!!
  VERY CHEAP TRAMADOL 180 Tabs ONLY $109 ..!! FREE SHIPPING..!!
  TRAMADOL >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  CHEAP TRAMADOL >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  VERY CHEAP TRAMADOL>>!! Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  CHEAP TRAMADOL fedex overnight >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL hcl >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  BUY CHEAP TRAMADOL ONLINE inurl >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL cod ONLINE >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL dosage >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  CHEAPEST TRAMADOL available ONLINE >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  BUY CHEAP TRAMADOL>>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  BUY CHEAP TRAMADOL ONLINE >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  what is TRAMADOL hcl >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  BUY TRAMADOL at a CHEAP price ONLINE >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL c o d >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL withdraw >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  CHEAP TRAMADOL without PRESCRIPTION >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL CHEAP >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  similar drugs to TRAMADOL >Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!>!!
  BUY CHEAP TRAMADOL ONLINE >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL ONLINE>>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL ONLINE CHEAPEST>>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  TRAMADOL drug >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  BUY TRAMADOL >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!
  BUY TRAMADOL without a PRESCRIPTION >>!!Overnight TRAMADOL, 180 Tabs $109..!!

 34. CheapestOnlineUSpharmacy

  http://1onlinepharmacy4u.net
  [b][u]GENERIC VIAGRA for Low Price – 90 pills x 100mg = $101.95 (Visa, Mastercard) . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!![/b][/u]
  BUY 180 pills VIAGRA with your VISA or Master Card! . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!!
  [url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=fr][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra_fr.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=de][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra-soft_ger.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=es][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft_es.gif[/img][/url]
  http://1comprar-viagra.net
  [url=http://viagra-without-prescription.net]VIAGRA 100mg.! U.S. Online Pharmacy . BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!![/url] – VIAGRA 100mg.! U.S. Online Pharmacy . BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  [url=http://www.newrxforum03.kokoom.com/cialis-compare-levitra-viagra.html]VIAGRA 50 mg.! American Pharmacy. FREE Double Pills. BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!![/url] – VIAGRA 50 mg.! Tramadol Online at a Reasonable Price! Stop pain now! Free 2day Air Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy – Cheap Generic Meds. BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! Lowest Prices on Tramadol. Stop PAIN! Free Worldwide Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! Tramadol Online at a Reasonable Price! Stop pain now! Free 2day Air Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! Top Offers for Mens Health Medications. Fast Worldwide Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! Simply Drugstore – Lowest Prices on Pills (Generic)
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy – Brand and Generic Medications
  VIAGRA 50 mg.! Antibiotics from Canada. Fast Worldwide Shipping. Free Bonus Pills!
  VIAGRA 50 mg.! Cheap Tramadol (Ultram) Online Pharmacy ..!!
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy from Canada. Worldwide Shipping. Discount Prices!
  VIAGRA 50 mg.! The Official Meds – Cheap Brand and Generic Medications. Worldwide Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! ONLINE PHARMACY: BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! Buy Viagra Online! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy – Best! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! American Pharmacy. FREE Double Pills. BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! ORDER YOUR MEDS HERE! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! MEDS AT WHOLESALE PRICE! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! BRAND Viagra?‚?®100mgX1O $109 EMS delivery
  VIAGRA 100mg.! The Best Online Pharmacy Sites on the Internet
  VIAGRA 100mg.! U.S. Online Pharmacy . BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! Buy Generic & Brand Medications . BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! ONLINE PHARMACY..!! FREE SHIPPING..!!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Fast Worldwide Shipping.
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Free Worldwide Shipping!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Online Pharmacy ..!!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Worldwide Shipping..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN UK…!!! BUY VIAGRA TRAMADOL CIALIS ADIPEX..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN USA…!!! BUY LEVITRA SOMA PHENTERMINE..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN CANADA…!!! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN EUROPA…!!! BUY CIALIS ADIPEX DIFLUCAN..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN U.K…!!! BUY ACOMPLIA LEVITRA TRAMADOL.!

 35. CheapestOnlineUSpharmacy

  http://viagra-without-prescription.net
  [b][u]GENERIC VIAGRA for Low Price – 90 pills x 100mg = $101.95 (Visa, Mastercard) . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!![/b][/u]
  BUY 180 pills VIAGRA with your VISA or Master Card! . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!!
  [url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=fr][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra_fr.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=de][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra-soft_ger.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=es][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft_es.gif[/img][/url]
  http://1comprar-viagra.net
  [url=http://viagra-without-prescription.net]VIAGRA 50 mg.! The Official Meds – Cheap Brand and Generic Medications. Worldwide Shipping![/url] – VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! ONLINE PHARMACY..!! FREE SHIPPING..!!
  [url=http://www.newrxforum03.kokoom.com/cialis-compare-levitra-viagra.html]VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN U.K…!!! BUY ACOMPLIA LEVITRA TRAMADOL.![/url] – VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! ONLINE PHARMACY..!! FREE SHIPPING..!!
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy – Cheap Generic Meds. BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! Lowest Prices on Tramadol. Stop PAIN! Free Worldwide Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! Tramadol Online at a Reasonable Price! Stop pain now! Free 2day Air Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! Top Offers for Mens Health Medications. Fast Worldwide Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! Simply Drugstore – Lowest Prices on Pills (Generic)
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy – Brand and Generic Medications
  VIAGRA 50 mg.! Antibiotics from Canada. Fast Worldwide Shipping. Free Bonus Pills!
  VIAGRA 50 mg.! Cheap Tramadol (Ultram) Online Pharmacy ..!!
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy from Canada. Worldwide Shipping. Discount Prices!
  VIAGRA 50 mg.! The Official Meds – Cheap Brand and Generic Medications. Worldwide Shipping!
  VIAGRA 50 mg.! ONLINE PHARMACY: BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! Buy Viagra Online! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! Online Pharmacy – Best! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! American Pharmacy. FREE Double Pills. BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! ORDER YOUR MEDS HERE! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! MEDS AT WHOLESALE PRICE! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! BRAND Viagra?‚?®100mgX1O $109 EMS delivery
  VIAGRA 100mg.! The Best Online Pharmacy Sites on the Internet
  VIAGRA 100mg.! U.S. Online Pharmacy . BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! Buy Generic & Brand Medications . BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! ONLINE PHARMACY..!! FREE SHIPPING..!!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Fast Worldwide Shipping.
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Free Worldwide Shipping!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Online Pharmacy ..!!
  VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Worldwide Shipping..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN UK…!!! BUY VIAGRA TRAMADOL CIALIS ADIPEX..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN USA…!!! BUY LEVITRA SOMA PHENTERMINE..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN CANADA…!!! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN EUROPA…!!! BUY CIALIS ADIPEX DIFLUCAN..!!
  VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN U.K…!!! BUY ACOMPLIA LEVITRA TRAMADOL.!

 36. BARATOcomprarVIAGRA

  [b][u]GENERIC VIAGRA for Low Price – 90 pills x 100mg = $101.95 (Visa, Mastercard) . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!![/b][/u]
  BUY 180 pills VIAGRA with your VISA or Master Card! . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!!
  [url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=fr][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra_fr.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=de][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra-soft_ger.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=es][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft_es.gif[/img][/url]
  VIAGRA 50 mg.! ONLINE PHARMACY: BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  http://viagra-without-prescription.net
  COMPRAR VIAGRA.! Empaquetado 100mg x 60 comprimido.! EURO 1.41 Per comprimado.! Precio=EURO 84.47 > SUPER BARATO..!!!
  [url=http://1comprar-viagra.net]COMPRAR VIAGRA.! Empaquetado 100mg x 60 comprimido.! EURO 1.41 Per comprimado.! Precio=EURO 84.47 > SUPER BARATO..!!![/url] – COMPRAR VIAGRA.! Empaquetado 50mg x 120 comprimido.! EURO 0.94 Per comprimado.! Precio=EURO 112.64 > SUPER BARATO..!!!
  [url=http://www.newrxforum03.kokoom.com/cialis-compare-levitra-viagra.html]VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN EUROPA…!!! BUY CIALIS ADIPEX DIFLUCAN..!![/url] – VIAGRA 100mg.! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!! Fast Worldwide Shipping.
  VIAGRA 50 mg.! Antibiotics from Canada. Fast Worldwide Shipping. Free Bonus Pills!

 37. BARATOcomprarVIAGRA

  [b][u]GENERIC VIAGRA for Low Price – 90 pills x 100mg = $101.95 (Visa, Mastercard) . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!![/b][/u]
  BUY 180 pills VIAGRA with your VISA or Master Card! . SPECIAL OFFER>>10 VIAGRA SOFT FOR FREE…!!!!
  [url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=fr][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra_fr.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=de][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/viagra-soft_ger.gif[/img][/url][url=http://www.newviagraforum.medsjoy.biz/?lang=es][img]http://www.bestviagrabuy.net/pics/cialis-soft_es.gif[/img][/url]
  VIAGRA 50 mg.! ONLINE PHARMACY: BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  http://1onlinepharmacy4u.net
  COMPRAR VIAGRA.! Empaquetado 100mg x 180 comprimido.! EURO 0.90 Per comprimado.! Precio=EURO 161.26 > >SUPER BARATO..!!!
  [url=http://1comprar-viagra.net]COMPRAR VIAGRA.! Empaquetado 100mg x 90 compr
  i – COMPRAR VIAGRA.! Empaquetado 50mg x 30 comprimido.! EURO 1.31 Per comprimado.! Precio=EURO 39.40 > SUPER BARATO..!!!
  mido.! EURO 1.10 Per comprimado.! Precio=EURO 98.55 > SUPER BARATO..!!![/url] – COMPRAR VIAGRA.! Empaquetado 100mg x 60 comprimido.! EURO 1.41 Per comprimado.! Precio=EURO 84.47 > SUPER BARATO..!!!
  [url=http://www.newrxforum03.kokoom.com/cialis-compare-levitra-viagra.html]VIAGRA 50 mg.! Cheap Tramadol (Ultram) Online Pharmacy ..!![/url] – VIAGRA 100mg.! ONLINE PHARMACY IN CANADA…!!! BUY WITHOUT PRESCRIPTION..!!
  VIAGRA 50 mg.! The Official Meds – Cheap Brand and Generic Medications. Worldwide Shipping!

 38. FreeAutoCADonlineDownload

  http://www.sarahconnorchroniclesforum.com/showthread.php?p=2738
  [b][u]Canvas 7.0 Standard Edition (Single X-Platform) – $49.95..!!![/b][/u]
  [url=http://www.topwomen.org/forum/index.php?showtopic=11992][b][u]Autodesk Revit Building 8 – $129.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk Survey 2006 – $99.95, easy download..!!![/b][/u]
  http://www.bfsurfboards.com.br/forum/memberlist.php?sid=bbcb06d355d70484a0719b38da68638e
  [b][u]Macromedia EASYhand MX – $39.95..!!![/b][/u]
  http://www.sevenfigureprofits.com/winbig/viewtopic.php?t=164&view=previous&sid=dc53956a1e2664a975dedb3551b3c7f9
  [url=http://www.topwomen.org/forum/index.php?showtopic=12402][b][u]Autodesk Inventor Series 10 – $119.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk MAP 3D 2007 – $149.95, easy download..!!![/b][/u]
  [url=http://elitaliano.informe.com/download-very-cheap-adobe-8-free-download-dt11.html][b][u]AutoCAD 2005 – $59.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk MAP 3D 2007 – $149.95, easy download..!!![/b][/u]
  http://www.4um.gr/viewtopic.php?t=13&sid=6f03e45ba6bbfdd02ab09f4d57f8d91e&mforum=pixpot
  [b][u]Macromedia Studio MX 2004 – $69.95..!!![/b][/u]

  [url=http://www.runehax.net/viewtopic.php?p=39&sid=9456656911d5713d63e376fc4f376ded][b][u]Discreet 3D Studio MAX 7.0 – $129.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]AutoCAD 2008 Spanish – $159.95, easy download..!!![/b][/u]
  [url=http://elitaliano.informe.com/foro-general-df1.html][b][u]Autodesk MAP 3D 2007 – $149.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk AutoSketch 9.0 – $29.95, easy download..!!![/b][/u]
  [b][u]Corel Ventura 10 – $39.95..!!![/b][/u]
  http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=7084

 39. DownloadFreeOemAutocad

  [b][u] DOWNLOAD Autodesk Raster Design 2006 – $129.95..!!![/b][/u]
  http://www.cheapsoftforu.org/info-AutoCAD_2008_Spanish.html
  [b][u] DOWNLOAD Adobe Premiere Pro 1.5 – $59.95..!!![/b][/u]
  [url=http://www.cheapsoftforu.org][b][u] DOWNLOAD Autocad Revit 7.0 – $79.95, easy download..!!![/b][/u][/url]

 40. FreeAutoCADonlineDownload

  http://www.matforumswrestling.com/showthread.php?p=15469
  [b][u]VirusScan Professional 9.0 – $29.95..!!![/b][/u]
  [url=http://www.topwomen.org/forum/index.php?showtopic=11992][b][u]AutoCAD 2005 – $59.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autocad 2006 – $99.99, easy download..!!![/b][/u]

  http://www.uigarden.net/forums/showthread.php?p=6572
  [b][u]Autodesk 3ds Max 8 – $119.95..!!![/b][/u]
  http://www.matforumswrestling.com/showthread.php?p=15469
  [url=http://www.topwomen.org/forum/index.php?showtopic=12402][b][u]Autodesk 3ds Max 8 – $119.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk Architectural Studio 3.1 – $39.95, easy download..!!![/b][/u]
  [url=http://elitaliano.informe.com/download-very-cheap-adobe-8-free-download-dt11.html][b][u]Autodesk AutoCAD Electrical 2006 – $110.00, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk Building Systems 2006 – $129.95, easy download..!!![/b][/u]
  http://www.rwdmag.com/forum/showthread.php?p=1802929
  [b][u]Autocad 2006 – $99.99..!!![/b][/u]

  [url=http://www.runehax.net/viewtopic.php?p=39&sid=9456656911d5713d63e376fc4f376ded][b][u]Autodesk Building Systems 2006 – $129.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk Architectural Desktop 2006 – $119.95, easy download..!!![/b][/u]
  [url=http://elitaliano.informe.com/foro-general-df1.html][b][u]Autodesk Revit Building 8 – $129.95, easy download..!!![/b][/u][/url] – [b][u]Autodesk MAP 3D 2007 – $149.95, easy download..!!![/b][/u]
  [b][u]Adobe Premiere Pro 7 – $39.95..! !![/b
  ][/u]
  http://www.topwomen.org/forum/index.php?showtopic=12402

 41. FireWorksDownLoad

  http://l2wildworld.ru/lofiversion/index.php/t18.html
  [b]ADOBE FIREWORKS CS3 forums[/b]
  [url=http://www.adobe-fireworks.downloadgreatoem.net/manufacturer-Adobe.html][b]ADOBE FIREWORKS tutorials[/b][/url] – [b]pros and cons of hiring IMAGE EDITING professionals[/b]
  [b]IMAGE EDITING SOFTWARE for the u3 smart drive[/b]
  [url=http://www.adobe-fireworks.downloadgreatoem.net/info-Adobe_Fireworks_CS3.html][b]ADOBE FIREWORKS CS3 serial[/b][/url] – [b]create slideshow ADOBE FIREWORKS cd dvd[/b]
  [b]ADOBE FIREWORKS tutorial[/b]

 42. FreeProjectAdobeSoftware

  http://romp.com.au/romp/showthread.php?t=47
  create slideshow DOWNLOAD ADOBE FIREWORKS cd dvd]
  http://www.evoca.net/community/showthread.php?t=318
  [b]like ADOBE FIREWORKS[/b]
  [url=http://www.savefile.com/forums/index.php?showtopic=10101][b]outsourcing IMAGE EDITING services[/b][/url] – [b]]FREE IMAGE video camcorder EDITING machine+tips[/b]
  [b]ADOBE FIREWORKS CS3 forums[/b]
  [url=http://www.smellslikesour.com/discuss-adobe-fireworks-keygen-httpwwwadobefireworksdownloadgreatoemnet.html][b]IMAGE EDITING[/b][/url] – [b]ADOBE illistrator CS2 upgrade FIREWORKS[/b]
  [b]IMAGE EDITING tool[/b]
  http://musicsbeginning.com/bb/viewforum.php?f=1

 43. NewProjAutoCADprofessional

  FREE DOWNLOAD OEM AutoDESK OEM AutoCAD free
  http://www.i-nethk.com/forum/showthread.php?t=364
  [b]AutoDESK AutoCAD document management software
  [url=http://www.topwomen.org/forum/index.php?showtopic=11992][b]similar programmes to AutoDESK AutoCAD electrical[/url] – [b]AutoDESK AutoCAD designs
  [b]AutoDESK AutoCAD 2005 for sale
  http://www.adobetalk.com/10646-film-dv-noise-reduction-5.html
  learning FREE DOWNLOAD OEM AutoDESK OEM Auto CAD

 44. NewAdobeCreativeProject

  ADOBE CREATIVE SUITE 3 masters collection
  http://romp.com.au/romp/showthread.php?t=47
  crack code for ADOBE CREATIVE SUITE 3 master edition
  [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_creative_suite_3__web_premium.html]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM academic software[/url] – ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN standard
  applescript ADOBE CREATIVE SUITE 3
  [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_creative_suite_3_web_premium_mac.html]ADOBE CREATIVE SUITE 3 production PREMIUM torrent[/url] – ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM upgrade best price

  Reliability and innovation:
  Whether you’re adding interactive video, migrating to CSS, conforming to accessibility regulations, preparing for IPv6
  conversion, or experimenting with mobile content, Creative Suite 3 Web Premium lets you work well today and grow for tomorrow.

 45. NewSuperCreativeSuite

  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM upgrade best price [/b]
  http://romp.com.au/romp/showthread.php?t=47
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN standard edition [/b]
  [url=http://elitaliano.informe.com/download-buy-cheap-oem-adobe-acrobat-3d-99-95-dt13.html][b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM academic software [/b][/url] – [b]florida, retailer, ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 dvd [/b]
  [url=http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=6668][b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB [/b][/url] – [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB standard [/b]
  http://3dhanoi.com/forum/viewtopic.php?p=17344
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM upgrade best price [/b]
  [url=http://www.scuba-centre.com/discus/messages/14/168.html?1207426879][b]FREE DOWNLOAD of ADOBE CREATIVE SUITE 3 [/b][/url] – [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN standard [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 books [/b]
  http://forum.indiadance.eu/viewtopic.php?t=8
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN PREMIUM [/b]

 46. NewSuperCreativeSuite

  [b]crack code for ADOBE CREATIVE SUITE 3 master edition [/b]
  http://romp.com.au/romp/showthread.php?t=47
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection serial number [/b]
  [url=http://elitaliano.informe.com/download-buy-cheap-oem-adobe-acrobat-3d-99-95-dt13.html][b]crack code for ADOBE CREATIVE SUITE 3 master edition [/b][/url] – [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 production PREMIUM torrent [/b]
  [b]ADOBE CS3 CREATIVE SUITE 3 DASIGN PREMIUM crack [/b]
  [url=http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=6668][b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM upgrade [/b][/url] – [b]ADOBE CREATIVE SUITE CS3 DASIGN PREMIUM academic [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 productio
  n PREMIUM torrent [/b]
  http://3dhanoi.com/forum/viewtopic.php?p=17344
  [b]DOWNLOAD ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection [/b]
  [url=http://www.scuba-centre.com/discus/messages/14/168.html?1207426879][b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN standard [/b][/url] – [b]florida, retailer, ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN standard DOWNLOAD [/b]
  http://forum.indiadance.eu/viewtopic.php?t=8
  [b]DOWNLOAD ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection free [/b]
  [url=http://www.topwomen.org/forum/index.php?showtopic=11992][b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN PREMIUM [/b][/url] – [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 oscarid [/b]

 47. NewDownloadCreativAdobOEM

  [b][u]DOWNLOAD Adobe Creative Suite 3 Web Premium.[/b][/u]
  Powerful integration: Fluidly move assets across Adobe® Photoshop® CS3 Extended, Illustrator® CS3, Flash® CS3 Professional, Dreamweaver® CS3, and Fireworks® CS3 software. Use Adobe Version Cue® CS3, Adobe Bridge CS3, and Adobe Stock Photos to manage assets. Prepare content for mobile devices with Adobe Device Central CS3.
  [b][u]Adobe Creative Suite 2 Premium.[/b][/u]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 oscarid [/b]
  http://ucables.com/forums/showthread.php?p=3987
  [b]DOWNLOAD ADOBE CREATIVE SUITE 3 crack/keygen [/b]
  [url=http://cheapsoftforu.org/info-Adobe_Creative_Suite_3__Web_Premium.html][b]how to unlock ADOBE CREATIVE SUITE 3 [/b][/url] – [b]DOWNLOAD ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection serial number [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 [/b]
  [url=http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=6668][b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN essentials [/b][/url] – [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN essentials [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 production PREMIUM trial torent [/b]
  http://www.bollywood2000.com/forums/showthread.php?t=9568
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM prices educator teacher [/b]

 48. NewDownloadCreativAdobOEM

  [b][u]DOWNLOAD Adobe Creative Suite 3 Web Premium.[/b][/u]
  Powerful integration: Fluidly move assets across Adobe® Photoshop® CS3 Extended, Illustrator® CS3, Flash® CS3 Professional, Dreamweaver® CS3, and Fireworks® CS3 software. Use Adobe Version Cue® CS3, Adobe Bridge CS3, and Adobe Stock Photos to manage assets. Prepare content for mobile devices with Adobe Device Central CS3.
  [b][u]Adobe Creative Suite 2 Premium.[/b][/u]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB [/b]
  http://ucables.com/forums/showthread.php?p=3987
  [b]ADOBE CS3 CREATIVE SUITE 3 DASIGN PREMIUM crack [/b]
  [url=http://cheapsoftforu.org/info-Adobe_Creative_Suite_3__Web_Premium.html][b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 [/b][/url] – [b]BUY ADOBE CREATIVE SUITE 3 DASIGN standard [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 stability on windows platform [/b]
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 productio
  n PREMIUM torrent [/b]
  [url=http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=6668][b]ADOBE CREATIVE SUITE CS3 DASIGN PREMIUM academic [/b][/url] – [b]ADOBE CREATIVE master SUITE 3 serial [/b]
  [b]DOWNLOAD ADOBE CREATIVE SUITE 3 master collection [/b]
  http://www.bollywood2000.com/forums/showthread.php?t=9568
  [b]ADOBE CREATIVE SUITE 3 training dmacc [/b]

 49. AdobeOemExtendedFREE

  [b]DOWNLOAD full ADOBE PHOTOSHOP ONLY $99.95..!![/b] http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=6668 [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_photoshop_cs_+_adobe_imageready_cs.html][b]ADOBE PHOTOSHOP – [b]ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 6 FREE DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b] CS 8.0 windows FREE DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b][/url] – [b]ADOBE PHOTOSHOP 7.0 DOWNLOAD ONLY $99.95..!! [/b] [b]FREE DOWNLOAD full version ADOBE PHOTOSHOP 2 0 ONLY $99.95..!![/b] http://elitaliano.informe.com/download-buy-cheap-oem-adobe-acrobat-3d-99-95-dt13.html [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP 8 CS ONLY $99.95..!![/b] [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_photoshop_cs2_+_image_ready_cs2.html][b]ADOBE PHOTOSHOP CS3 DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b][/url] – [b]ADOBE PHOTOSHOP CS3 DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b] [b]ADOBE PHOTOSHOP CS2 DOWNLOAD ONLY $99. 95..!![/b] [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_photoshop_cs2_+_image_ready_cs2_mac.html][b]ADOBE PHOTOSHOP CS 8.0 DOWNLOAD ONLY $99.95..!! [/b][/url] – [b]ADOBE PHOTOSHOP CS2 DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b] [b]ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 4.0.1 DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b]

 50. AdobeOemExtendedFREE

  [b]ADOBE PHOTOSHOP full version DOWNLOAD FREE ONLY $99.95..!![/b] http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=6668 [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_photoshop_cs_+_adobe_imageready_cs.html][b]ADOBE PHOTOSHOP CS3 FREE DOWNLOAD ONLY $99.95..!![ - [b]ADOBE PHOTOSHOP CS2 DOWNLOAD ONLY $ 99.95..!![/b] /b][/url] – [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS full version ONLY $99.95..!![/b] [b]FREE ADOBE PHOTOSHOP CS DOWNLOADs ONLY $99.95..!![/b] http://elitaliano.informe.com/download-buy-cheap-oem-adobe-acrobat-3d-99-95-dt13.html [b]ADOBE PHOTOSHOP album 2.0 DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b] [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_photoshop_cs2_+_image_ready_cs2.html][b]FREE ADOBE PHOTOSHOP filter DOWNLOADs ONLY $9 – [b]FREE DOWNLOAD of ADOBE PHOTOSHOP CS2 ONLY $99.95..!![/b] 9.95..!![/b][/url] – [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP for FREE ONLY $99.95..!![/b] [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP 8 CS ONLY $99.95..!![/b] [url=http://realoemsale.net/archive/adobe/adobe_photoshop_cs2_+_image_ready_cs2_mac.html][b]ADOBE PHOTOSHOP 6 FREE DOWNLOAD ONLY $99.95..!![/b][/url] – [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP mac FREE ONLY $99.95..!! ONLY $99.95..!![/b] [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP kode ONLY $99.95..!! [/b]

 51. NowFreeAdobePHOTOSHOP

  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 serial number ONLY 69,90$.![/b][/u]
  http://www.revolutiong.com/forums/showthread.php?p=6668
  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 tutorials ONLY 69,90$.![/b][/u]
  [url=http://www.photoshop.oemcheapestsoft.net/manufacturer-Adobe.html][b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 trial DOWNLOAD From ONLY 60,90$.![/b][/url] – [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP cs DOWNLOAD From ONLY 60,90$.![/b]
  [b][u]how to use DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP ONLY 69,90$.![/b][/u]
  [url=http://www.photoshop.oemcheapestsoft.net/info-Adobe_Photoshop_CS3_Extended.html][b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 key From ONLY 60,90$.![/b][/url] – [b]crack DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 From ONLY 60,90$.![/b]
  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP 6.0 DOWNLOAD ONLY 69,90$.![/b][/u]
  [url=http://www.photoshop.oemcheapestsoft.net/info-Adobe_Photoshop_CS2___Image_ready_CS2.html][b]PHOTOSHOP DOWNLOAD ADOBE CS3 From ONLY 60,90$.![/b][/url] – [b]DOWNLOAD
  ADOBE PHOTOSHOP NOW DOWNLOAD From ONLY 60,90$.![/b]
  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 torrent ONLY 69,90$.![/b][/u]
  [url=http://photoshop-free-download.com/info-Adobe_Photoshop_CS3_Extended.html][b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP FREE tutorial From ONLY 60,90$.![/b][/url] – [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 trial DOWNLOAD From ONLY 60,90$.![/b]
  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP 7.0 DOWNLOAD ONLY 69,90$.![/b][/u]

 52. BuyCheapestViagraLevitratra

  [b]Pay Less for Your Medication . FAST WORLDWIDE SHIPPING![/b][b]CHEAP VIAGRA..!! GEN VIAGRA 35×100 $125.EMS EXPRESS [/b]
  http://www.newrxforum09.kokoom.com/cheap-viagra-buy.html
  [b]Antibiotics from Canada. FAST WORLDWIDE SHIPPING. FREE Bonus PILLS! [/b][b]CHEAP VIAGRA..!! Best Price on Net for Quality VIAGRA [/b]
  [url=http://www.newrxforum09.kokoom.com/cheap-vigra.html][b]CHEAP VIAGRA..!! Certified Canadian PHARMACY. ORDER ONLINE. No prescriptions [/b][/url] – [b]CHEAP VIAGRA..!! VIAGRA (Canada) – DISCOUNT Packages. FREE Worldwide Shipping! [/b]
  [b]Pay Less for Your Medication . FAST WORLDWIDE SHIPPING![/b][b]CHEAP VIAGRA..!! Certified Canadian PHARMACY. ORDER ONLINE. No prescriptions [/b]
  [url=http://www.newrxforum09.kokoom.com/cheap-viagra-cialis-levitra.html][b]CHEAP VIAGRA..!! VIAGRA 10x50mg 58$ 35×100 124$ FREE SHIP[/b][/url] – [b]CHEAP VIAGRA..!! Certified Canadian PHARMACY. ORDER ONLINE. No prescriptions [/b]
  [b]ONLINE PHARMACY CHEAP DRUGS. FAST WORLDWIDE SHIPPING! [/b][b]CHEAP VIAGRA..!! VIAGRA ( GENERIC) 25mg, 50mg, 100mg, VIAGRA Soft Tabs, VIAGRA Professional [/b]
  [url=http://www.newrxforum09.kokoom.com/buy-cheap-viagra-online.html][b]CHEAP VIAGRA..!! BUY Brand Name VIAGRA ONLINE [/b][/url] – [b]CHEAP VIAGRA..!! GEN VIAGRA 35×100 $125.EMS EXPRESS [/b]
  [b]Top Offers for Mens Health Medications. FAST WORLDWIDE SHIPPING! [/b][b]CHEAP VIAGRA..!! VIAGRA (Canada) – DISCOUNT Packages. FREE Worldwide Shipping! [/b]

 53. PhotoSHOPMarketFREE

  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP FREE DOWNLOADs ONLY 69,90$.![/b][/u]
  [url=http://photoshop-free-download.net][b]PHOTOSHOP DOWNLOAD ADOBE From ONLY 60,90$.![/b][/url] – [b]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP CS3 manuals uk From ONLY 60,90$.![/b]
  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP 5 ONLY 69,90$.![/b][/u]
  [url=http://www.photoshop.oemcheapestsoft.net]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP anime[/url]
  [b][u]DOWNLOAD ADOBE PHOTOSHOP help ONLY 69,90$.![/b][/u]

Válasz