11. Édesapám, Könczei Ádám előkerült megfigyelési dossziéi

Ennek a résznek eredetileg az lett volna a címe, hogy „Második kiűzetés a pártállam paradicsomaiból”, és arról szólt volna, hogy miután édesapámat 1957 márciusában Gyergyószentmiklóson kidobták a tanügyből, és aztán 1958-ban nagy nehezen felvették a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Fiókjaként működő Folklórintézetbe, hogyan rúgták ki végül onnan is, pontosan 1959 január 1-ei dátummal, 16 nappal első gyermekének, Árpinak a megszületése előtt, minekutána mostmár édesanyámmal együtt mindketten, újból munkanélküliként nézhettek maguk elé a jövő helyett.

Miközben azonban az édesapám hagyatékában fennmaradt dokumentumokon rágódtam, és próbáltam rekonstruálni ezt a történetet a második kiűzetéssel, megérkezett a postai értesítés, amelyikben a CNSAS tudatja, hogy előkerült néhány édesapámról szóló dosszié. Így hát abbahagytam a folklórintézetes sztorit, és Bukarestbe utaztam, hogy lássam a dossziékat. A saját iratcsomómból már ismerős adatok helytállónak bizonyultak, tartótisztem, Negrea Maria gondosan jegyzetelte ki az archívumból az édesapámra vonatkozó infókat. Találnak a dátumok, számok, tényleg volt egy „ellenőrző dossziéja” a gyergyói időkből (I. 160 142/3 Dosar de verificare, deschis 13. martie 1957, Nr. 457, Gheorgheni), és két „személyi megfigyelési dossziéja” a kolozsvári időkből (I. 160 142/1, I. 160 142/2 Dosar individual, 29. II. 1964 – 14. II. 1967, Nr. 1930, valamint I. 160 142/4 DUI 17. V. 1973 – 28. VI. 1983, Nr. 2873). A hatvanas években a GIVAN DĂNILĂ fedőnévvel csúfolták meg, a hetvenes években pedig a már ismert KATONA fedőnévvel, ezúttal anyanyelvén. Mindez négy kötet, azaz 61 + 412 + 11 + 480 oldal, azannyimint összesen 964 oldal.

Ennyi oldal dokumentálja azt a 26 éves felülről irányított és összehangolt hadjáratot, amit a szeku édesapám ellen folytatott. Nem kevés cinizmus árad azokból a száraz utasításokból, amelyeket a szekustisztek adnak az ügynökök és informátorok egész hadának, hogy hogyan „csinálják ki” apámat. Sebtében kijegyzeteltem néhány „Plan de măsuri” műfajú taktikai tervet, amelyekben a legmeglepőbb feladatokkal látják el a bedolgozókat. A jegyzeteim alapján itt áll néhány részlet például abból a tervezetből, amelyik megrajzolja az ahhoz szükséges lépéseket, hogy édesapám ne írhasson és publikálhasson „nem megfelelő tartalmú” szövegeket.

1973 május 15

„Ütemterv Könczei Ádám Személyi Követési dossziéjához

Következetesen nacionalista-ellenséges álláspontjáért a pártszervek és a szerkesztőség vezetőségének a figyelmeztetésében részesült. Mindennek ellenére a fentnevezett a mai napig fenntartotta álláspontját. […]

A fentnevezett nem-megfelelő tartalmú írásai publikálásának megelőzéséért […]
1. Ovidiu informátor arra lesz irányítva, [hogy felügyelje a szerkesztőségben kifejtett tevékenységét]
Állandó feladat

2. “Adam” informátoron keresztül időben meg fogjuk állapítani, melyek azok a helységek, ahova az objektívum kiküldetésbe fog menni, és mindannyiszor értesíteni fogjuk a megfelelő Megyei Szekuritáté Felügyelőségeket.
Állandó feladat

3. „Szabo Karoly”, akinek a szerkesztőségben elfoglalt funkciója miatt lehetősége van arra, hogy a közlés előtt álló anyagok tartalmát megismerje, arra lesz kiképezve, hogy figyelmesen tanulmányozza az objektum által összeállított írásokat […]
Állandó feladat

4. Mivel az Oprea Florian elv. kapcsolatában levő „Tatar Peter” informátor az objektum bizalmának örvend, arra lesz utasítva, hogy [adatokat szerezzen] azzal kapcsolatban, hogy milyen ellenséges kéziratai vannak az objektumnak […] honnan ihletődik, milyen publikációk vannak a birtokában, valamint az informátoron keresztül az objektumtól ilyenszerű publikációkhoz fogunk jutni, tanulmányozás végett.
Állandó feladat

5. Abban az esetben, ha az informátorokon keresztül olyan adatokhoz jutunk, amelyek azt bizonyítják, hogy az objektum birtokában ellenséges publikációk vannak, és rajtuk keresztül nem sikerül ezek birtokába jutni, miután megállapítódott, hogy hol őrződnek ezek, a szerkesztőségben, vagy a magánlakásban, titkos házkutatást fogunk végrehajtani, és le fogjuk azokat fénymásolni.

Kiegészítés
1974.06.8-án “KATONA” figyelmeztetésben részesült, Gáll Ernő főszerkesztő és RACZ Győző főszerkesztőhelyettes jelenlétében.

(15 mai 1973

Plan de măsuri în DUI privind pe K. A.

[…] Pentru poziţia lui consecvent naţionalist-duşmănoasă a fost avertizat de către organele de partid cît şi din partea conducerii redacţiei. Cu toate acestea, sus-numitul şi în prezent se menţine pe aceeaşi poziţie. […]

Prevenirea publicării de către sus-numitul a unor scrieri cu conţinut necorespunzător.
1.Informatorul „Ovidiu” va fi dirijat în direcţia [să-i supravegheze activitatea din redacţie]”
Sarcină permanentă

2. Prin informatorul “Adam” vom stabili din timp localităţile unde urmează să se deplaseze obiectivul şi de fiecare dată vom înştiinţa Insp. de Sec. respective […]
Sarcină permanentă

3. Informatorul „Szabo Karoly”, care prin funcţia ce o are la redacţie are posibilitatea să cunoască conţinutul materialelor ce urmează a fi publicate, va fi instruit să studieze cu atenţie scrierile întocmite de obiectiv […]
Sarcină permanentă

4. Întrucît informatorul „Tatar Peter” din legătura tov. Mr. Oprea Florian se bucură de încrederea obiectivului [va fi dirijat să obţină] date cu privire la manuscrise duşmănoase a obiectivului […] de unde se inspiră, ce publicaţii deţine şi se vor obţine prin informator asemenea publicaţii spre studiu, de la obiectiv […]
Sarcină permanentă

5. În cazul în care vom obţine date prin informatori asupra faptului că obiectivul deţine publicaţii cu materiale duşmănoase şi nu vom reuşi să ajungem în posesia lor prin aceştia, după stabilirea locului unde se păstrează, la redacţie sau domiciliu, vom efectua percheziţie secretă şi fotocopierea materialelor.[…]

Completare
La data de 8.06.1974, a fost avertizat “KATONA” în prezenţa redactorului şef Gall Ernő şi al redactorului şef adjunct RACZ Győző.)

A legdurvább azonban egy másik harci terv, amelyik édesapám elszigetelését és diszkreditálását célozta: „Ugyanakkor lépéseket tettünk az informatív vonalon a K. A. diszkreditálásának és izolálásának a céljából a kolozsvári magyar értelmiség körében.
Így az ADAM, OVIDIU és LAZARESCU forrásokon keresztül, úgymint olyan magyar értelmiségieken keresztül, akikkel kapcsolatban vagyunk, mint amilyenek KAROLY, ALY, SCRIITORUL, és BARBIERUL, elfogadottá vált az az ötlet, hogy K.A. egy beteg ember, aki nacionalista izgatásra és provokációkra adja magát, amelyekkel nem csinál egyebet, minthogy mérgezze a hangulatot és a román és magyar népesség közötti kapcsolatokat. Ugyanakkor a fentemlítetteken keresztül ki lesz hangsúlyozva az a vélemény, hogy a K.A. féle emberek rosszindulatúak, nincs semmiféle irodalmi érdemük és akik a nacionalista provokációkkal olcsó népszerűséget akarnak szerezni. […]

1979.12.06. Constantin Ioana, Oprea Florian”

(„[…] Totodată, pe linie informativă au fost luate măsuri în vederea discreditării şi izolării lui K.A. în mediul intelectualităţii maghiare clujene.
Astfel, prin sursele ADAM, OVIDIU şi LAZARESCU cît şi prin intermediul unor intelectuali maghiari aflaţi în contactul nostru cum sînt KAROLY, ALY, SCRIITORUL, şi BARBIERUL s-a acreditat ideea că K.A. este un om bolnav, care se dedă la incitări şi provocări naţionaliste ce nu fac altceva decît să polueze atmosfera şi relaţiile dintre populaţia română şi cea maghiară. Totodată, prin cei de mai sus se va accentua părerea că oamenii de tipul lui K.A. sînt rău intenţionaţi, nu au nici un merit literar şi care prin provocări naţionaliste caută să-şi creeze o popularitate ieftină. […]

06.12.1979 Constantin Ioana, Oprea Florian)”

Édesapám dossziéiból egyébként futólag több mint harminc informátor és/vagy ügynök fedőnevét jegyeztem ki. Adam, Lazarescu, Popescu, Ovidiu, Szabo Karoly, Tatar Peter, Vacaru, Aberni, Kovacs Peter, Marincas, Niky, Szabo Tibi, Rusz Peter, Bartos, Ludwig, Vasilescu, Danciu, Sandor, Sanda, Vasile Trotusan, Gabi, Biro Ferenc, Constantinescu, Balogh Iosif, Gyurka, Toth Rudi, Aczel, Denes Ianos, Tamas, Both Pall, Vincze Janos, Peter Janos, Pall Ernest… Kérelmeztem a nevek felfedését.

Míg az iratcsomókat tanulmányoztam, előkerült még egy dosszié, ami ezúttal bűnüldözési volt (Dosar de anchetă, UM. 0203, nr. 1115), ezt a 0203-as Katonai Hadosztály állította ki, és azt a nyomozási anyagot tartalmazza (kihallgatási jegyzőkönyveket, tanúvallomásokat, elkobzott leveleket, az elkobzott könyvek, folyóiratok fényképeit, 61 megszámozott oldalt), amelyikből az derül ki, hogy 1967-ben be akarták zárni. Erről nem tudtam. Tudtam, hogy kiskoromban házkutatást tartottak nálunk, de azt nem tudtam, hogy be akarták zárni. Aztán úgy döntöttek, hogy szabadlábon hagyják. Teljesen perverz dolog azon gondolkozni, hogy miért nem zárták be az apámat. Lehet, hogy azért, mert akkorra már az egész ország megbízható börtönként működött, ahol a civilek segítségével is át lehetett nevelni, vagy félre lehetett állítani a deviánsnak ítélt személyeket, anélkül, hogy gyarapítani kellett volna a politikai foglyok számát.

Ennyit sikerült most ideírnom abból, amit édesapám öt kötetes iratcsomójának egy napi böngészéséből megtudtam.

12 válasz: “11. Édesapám, Könczei Ádám előkerült megfigyelési dossziéi”

 1. Csaba

  elgondolkoztato es felelmetes

 2. Ferencz Zsuzsanna

  Kedves Csilla,
  magam Jagamas János unokahúga vagyok.
  Szintén kértem az édesanyám, Jagamas Ilona valamint a saját szekusdossziémat, viszont egyelőre eredménytelenül.

  Mivel az édesapja és J.J. olykor kapcsolatban álltak, sőt J.J.a kolozsvári Folklórintézet igazgatója volt, (azt hiszem, 59-ig), nem lehetetlen, hogy K.A. dossziéjában a nagybátyám megfigyeltetésére vonatkozó adatok is léteznek. Kérném, jelezze, ha így van.
  Sejti-e, kicsoda Aly?

 3. jóska

  Kedves Könczei Csilla!
  Mi lenne, ha abbahagynád az édesapád dossziéival való dicsekvést és azzal foglalkoznál inkább, hogy a kedves férjed lelkes igyekezete mellett hány új dosszié készül ma jobb sorsra érdemes családapákról és fiatal emberekről magyar érdekek pártolása miatt? Avagy úgy gondolod, hogy az Eckstein Péter által lihegve felkarolt Monica Macovei-es intézmények célkitűzései kevésbé bolsevikek? Pontosan ugyanúgy alkalmasak a koncepciós perek elindítására, mint a szeku annakidején. Szerinted manapság hány magyar embert hallgatnak le?
  Szóval apropó édesapád dossziéi, foglalkozzál inkább azzal, hogy mit írnak majd a te gyermekeid az “Édesapám dossziéi” cím alá?..

 4. Könczei Csilla

  Ki vagy, te “Jóska”??? Ez egy fedőnév? És mióta tegeződünk? Vagy ismerjük egymást?

  Könczei Csilla

 5. Könczei Csilla

  Ferencz Zsuzsannának

  Kedves Zsuzsanna,
  Az édesapám dossziéit csak futólag tudtam áttekinteni. Fogok kapni egy fénymásolt példányt, és akkor majd részletesen is végig fogom olvasni.

  Édesapámnak a Kolozsvári Folklórintézetben eltöltött időszakáról eddig nem találtam semmi utalást, furcsa módon ebben a periódusban meg is szakad a megfigyelési dosszié. Édesapám 1958-ban dolgozott az intézményben, és a dosszié 1958 és 1964 között szünetel. Ennek a pontos okát nem tudhatom, de az is lehet, hogy a Folklór Intézethez kapcsolodó dossziék még zárolva vannak, lévén akadémiai intézmény. Hogyha valamilyen információt találok a nagybátyjával kapcsolatban, jelezni fogom.

  A dossziéban fellelhető informátorok és ügynökök egy részének az identitása ismerős számomra, másoké nem. Mivel nem szeretnék senkit sem alaptalanul gyanusítgatni, nem fogok senkit sem nevesíteni mielőtt a CNSAS-tól megkapnám a felfedéseket.

  Minden jót kívánok, Könczei Csilla

 6. Ferencz Zsuzsanna

  Kösz, kedves Csilla.
  A Foklórintézetben azokban az években történt meg a “váltás”. Jagamas helyére román igazgatót neveztek ki, a rengeteg magyar anyag a pincébe került, stb. Tehát azokban az években a szeku nyilván megkülönböztetett figyelmet szentelt az intézetnek…
  Amúgy megadnám itt neked a mélcímemet.Mondd, a “nem puiblikus” címemet te láthatod?
  Hatalmas munka ez a tied. És elképzelhetem, hogy nagyon-nagyon fájdalmas.
  Minden jót, Ferencz Zsuzsanna

 7. jóska

  Kedves Csilla,
  Igen, ismerjük egymást még a régi szép ellenállás idejéből. Akkoriban az volt a véleményem rólad, hogy eszes, bátor lány vagy. Mostanában már csak olyankor gondolok így rád, amikor a Hajdú Győző feleségéről is az jut eszembe, hogy derék, tehetséges színásznő.
  Mert mi is lehet a célod azzal, hogy közzé teszed édesapád szekus dossziéit? Más emberről azt gondolnám, hogy azt akarja elérni, hogy a most felnövő generáció elrémüljön az ilyen intézményektől. A te esetedben ez meglehetősen cinikus, hogy ne mondjam, mellbeverően hazug célkitűzésnek tűnik, hiszen közel s távol két magyar embert ismerek, akik lihegve igyekeznek megfigyelő-lehallgató intézményeket létrehozni, és ezek Kibédi Katalin és Eckstein Kovács Péter. A férjed maximálisan felhasználta a parlamenti pozícióját és a sajtóval való kapcsolatait, hogy kierőszakolja azoknak az intézményeknek a létrehozását, amelyek bárkit, aki Basescunak kellemetlenek (vagy azzá lehetnek), megfigyelhessenek, lehallgassanak, elolvassák a mail-jüket, sőt, azt a rettenetes intézményt is támogatta, amelyik „agent provocateur”-öket fizet azért, hogy embereket csőbe húzzanak, rávegyenek mindenfélére, amivel aztán diadalmasan el lehet kapni őket. És még egyszer sőt: nemcsak a kellemetlen emberek megfigyelését szorgalmazta a férjed, hanem ezek rokonainak követését is, negyedágig bezárólag.
  Persze, mondhatod, mint Mari néni, hogy ezek az intézmények a politikusokat akarják elkapni, ők pedig dögöljenek csak meg nyugodtan. De ne áltasd magad: nem vagy Mari néni, tehát tudod jól, hogy a politikusok után szoros rendben következnek az újságírók, majd az egyéb véleményformálók, az írók, az egyetemi tanárok és a gyári csoportvezetők. És minden kategóriában a magyarok lesznek a legeslegelsők.
  Azért írok neked: ha meg akarsz győzni valakit arról, hogy a más emberek életének kifürkészése, gondolatainak ellenőrzése gonosz dolog, kezdjed inkább a saját házad táján, ne a Transzindex olvasóit nyomaszd. Ha pedig az a szándékod, hogy magadra meg a férjedre vetítsd azt a dicsfényt, ami az édesapádé, hát kár a gőzért.

 8. Könczei Csilla

  “Jóskának”:

  Ha a férjemmel akarsz kommunikálni, megtalálhatod a módját, az elérhetőségei publikusak.

  Könczei Csilla

 9. Könczei Csilla

  Ferencz Zsuzsannának

  Kedves Zsuzsanna,

  köszönöm a címedet. Hogyha valamilyen érdembeli információhoz jutok, értesítelek.

  Minden jót,

  Könczei Csilla

 10. Domokos János

  Döbbenetesek a részletek, a stílus. Hatásos (és maradandónak tűnő) keveréke ez a profizmusnak és az amatőrizmusnak. 30 ember egyre, és legalább a felére további 30. Minimum elgondolkodtató.
  Gratulálok a bloghoz.

 11. picike

  Mi van “jósikám”, csak nem téged takar valamelyik fedőnév?
  Látom nálad is megvolt már az “érdekvédelmi agymosás”.

 12. Menyhárt Ferenc

  Kedves Csilla, ki tudna segíteni nekem a Budapestre “menekült” médiamunkások történeteivel kapcsolatban? Pl. Diurnus, Heltai.
  Nagyon tetszik a blogja, gondolom akkora fába vágta a fejszéjét, hogy az összes hozzászóló kevés lesz, mert persze most is sokan vannak, akik nem akarják ezt a fát kivágni.

  Üdvözlettel: Menyhárt Ferenc

Válasz